Gemeenteraad Brugge 26 juni 2018

Tijdens de zitting van de gemeenteraad in Brugge kwamen de raadsleden van N-VA op heel wat punten tussen. 

Hier leest u een korte toelichting over deze tussenkomsten. De volledige teksten kan u in de bijlages hiernaast lezen.

Raadslid Martine Bruggeman kwam tussen op het punt over recreatief zwemmen in de Reien. Ze had ook vragen over de toegankelijkheid van de Gruuthusesite voor rolstoelgebruikers.

Het schrappen van een passage in het reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités, zorgt voor heel wat ongerustheid. N-VA Brugge vraagt zich dan ook terecht af waarom dit geschrapt werd.

Raadslid Hugo De Bondt is bezorgd voor het welzijn van de Chinese wolhandkrabben die naar aanleiding van een tentoonstelling in de Poortersloge in een aquarium werden tentoongesteld. Deze dieren werden niet goed behandeld waardoor ze massaal gestorven zijn. De Bondt vraagt hierover meer uitleg aan het stadsbestuur. 

Fractieleider Geert Van Tieghem stelde veel vragen over de museum- en kunstsite op KTA. Het stadsbestuur kon echter geen enkele vraag beantwoorden. In dit dossier maakt het stadsbestuur een historische fout. Ook omtrent de financiering van het project van bijna 30miljoen€ blijft het koffiedik kijken. 

Wat het wegtakelen van auto's betreft tijdens evenementen, doen de stad en de politie inspanningen. Wellicht kan de communicatie nog duidelijker en tijdiger. 

Op het ontnuchterende antwoord van de burgemeester over het succes van de gratis shuttlebusjes reageerde Geert Van Tieghem dat de invoering van die busjes een platte verkiezingsstunt van het bestuur is. Immers, de Brugse belastingbetaler is hier de dupe van en het leidt niet tot een duurzame oplossing van het mobiliteitsprobleem. 

Raadslid Patrick Daels tenslotte uitte zijn tevredenheid over de uiteindelijke aanleg van een bijkomende randparking in de Waggelwaterstraat. Hij vroeg zich tevens af of er al nagedacht is over de wijze waarop de bezoekers van de parking naar de stad zullen komen. 

Hij is zeer verheugd over de uitvoering van de werken aan de voetpaden op Ver-Assebroek. Dat het uiteindelijke kostenplaatje het dubbele is van wat voorzien werd, kon de fractie dan weer niet appreciëren en heeft zich dus op dit punt onthouden. 

Ook de niet fraaie financiële resultaten van de vzw Kenniscentrum riepen heel wat vragen op bij N-VA Brugge. Ook hier heeft de fractie zich onthouden. 

En dan had de fractie nog enkele mooie tussenkomsten op interpellaties van de liberale fractie voorbereid. Jammer genoeg blonk deze fractie uit door afwezigheid en werden deze punten verdaagd. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is