Gemeenteraad mei 2017

Op 9 mei 2017, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

Beste lezer, hierbij een eigen verslag vanuit de Brugse gemeenteraad van 2 mei 2017. De volledige teksten van de tussenkomsten en interpellaties van onze Brugse N-VA-gemeenteraadsleden vind je in de bijlage.


Agendapunt 5 – 6 jaarrekening 2016 en begrotingswijziging 1 2017 politiezone Brugge.
De financiële expert van onze fractie, Geert Van Tieghem kwam tussen op dit belangrijke agendapunt. De integrale tekst van deze tussenkomst vind je in de bijlagen.
Het antwoord van burgemeester Landuyt op de tussenkomst van ons N-VA-raadslid Van Tieghem was 3-ledig ; 1) ivm de problematiek van transmigranten in Zeebrugge, verklaart de burgemeester dat hij quasi dagelijks aandringt bij het federale bestuursniveau (oa binnenlandse zaken) om extra politiemanschappen toegewezen te krijgen, omdat de Brugse politie stilaan op zijn tandvlees zit. Burgemeester Landuyt roept dan ook alle Brugse gemeenteraadsleden van alle partijen (maar zeker ook van N-VA) die ook Vlaams of federaal volksvertegenwoordiger zijn op om in Brussel deze vraag vanuit Brugge expliciet te willen ondersteunen en extra te benadrukken.
2) De aanpak van de Brugse politie in Zeebrugge is niet zomaar repressief, aldus burgemeester Landuyt (SP.A) . De Brugse politie opteert voor een geïntegreerde aanpak en treedt enkel repressief op tegen expliciet illegale toestanden (zoals oa mensensmokkel). Vluchtelingen die zich binnen de legaliteit bevinden, worden dus niet repressief bejegend.
3) Tenslotte sluit ook de burgemeester zich aan bij een algemene teneur die uit alle fracties benoemd werd (uiteraard ook vanuit N-VA) ; dat de Brugse politie op het terrein en in de cijfers (jaarrekening) voortreffelijk werk levert en dan ook terecht op onze grote dankbaarheid en oprecht respect mag rekenen.

Agendapunt 7 Kenniscentrum vzw - mandaat aan de vertegenwoordiger (R. Landuyt) om op de algemene vergadering de jaarrekening goed te keuren.
N-VA raadslid Patrick Daels had mede namens collega raadslid en RvB-lid Martine Bruggeman op de voorafgaande raad van bestuur van deze vzw de voorgelegde jaarrekening 2016 niet goedgekeurd wegens “veel te onduidelijk” en niet transparant. Onze N-VA-raadsleden worden hierin volmondig bijgetreden door de collega’s uit VB en Groen. Ook op de gemeenteraad hebben we bijgevolg dit punt niet goedgekeurd. Geen verdere mondelinge reactie van de burgemeester, maar zijn mimiek sprak boekdelen….

Agendapunt 12 – 13 – 14 jaarrekening 2016, budgetwijziging 1 2017 en zevende herziening meerjarenplan 2014 - 2019.
Ook bij dit agendapunt nam onze financiële specialist, N-VA raadslid Geert Van Tieghem namens onze Brugse fractie het woord vanop het spreekgestoelte. De uitgebreide integrale tekst van deze tussenkomsten vind je ook in de bijlagen bij dit verslag.
Een algemene teneur die door alle fracties naar voor geschoven werd is dat enerzijds de voorliggende cijfers – eerlijk gezegd – fraai ogen op het 1ste zicht. Echter bij nader inzien, stelt iedereen vast, dat de stad te weinig investeert, in 2016 ook niks geleend heeft, en dit ondanks historisch lage rentevoeten en een zeer lage schuldratio (0,31). Het antwoord van de bevoegde schepen Boudewijn Laloo (CD&V) is, dat de financieel adviseur van de stad, dhr. Jan Dhiet, zegt dat het momenteel voor Brugge beter is om niet te lenen, want lenen betekent ook altijd een stukje intrest betalen. Dit is een onnodige kost, gezien er voor ’t ogenblik voldoende liquide middelen voorhanden zijn, aldus schepen Laloo. Op basis van veel elementen uit het gestoffeerde betoog van ons raadslid Van Tieghem heeft onze fractie zich bij de stemming over dit punt onthouden.

Agendapunt 25 bibliotheek aanpassing dienstreglement
Ons jongste raadslid Noelia Sanchez (N-VA) stelde bij haar tussenkomst op dit punt de tweeledige vraag of er –a) nog meer automatische teruggeefluiken worden geïnstalleerd aan diverse Brugse bibliotheek-filialen en – b) of er niet meer schade vastgesteld wordt aan boeken die via deze teruggeefluiken terug binnengebracht worden. De bevoegde schepen Mieke Hoste (SP.A) verklaarde hier niet zomaar te kunnen op antwoorden, omdat deze bevoegdheid nog maar zeer recent aan haar werd toebedeeld. Antwoord wordt opgezocht en wordt later meegedeeld, aldus de schepen.

Interpellatie over strooiweide voor overleden huisdieren (Hugo De Bondt)
De integrale tekst van deze interpellatie van raadslid Hugo De Bondt (N-VA) vind je in de bijlage.
Het antwoord hierop van de bevoegde schepen Pierins (SP.A) luidde : 1) Bij bestaande dierencrematoria is er nu al de mogelijkheid om de as aldaar uit te strooien of om de as van je overleden huisdier terug mee te nemen naar huis en dan ofwel te bewaren ofwel zelf uit te strooien in de eigen tuin. En 2) De stad Brugge voorziet wel nog nieuwe hondenloopweides (oa Koude Keuken) maar op dit ogenblik geen bijkomende ‘publieke’ strooiweiden voor gecremeerde overleden husdieren.

 

 

Patrick Daels
Gemeenteraadslid N-VA Brugge
Fractiesecretaris

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is