Gemeenteraad Brugge 28 maart 2017

Op 31 maart 2017, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

Beste lezer, hierbij een eigen verslag vanuit de gemeenteraad maart 2017. De volledige teksten van de tussenkomsten en interpellaties van onze Brugse gemeenteraadsleden vind je in de bijlage.


Agendapunt 1 verhindering van Annick Lambrecht als schepen en aanstelling van haar vervanger Pablo Annys en de daarmeee gepaarde gaande bevoegdheidsherschikking.
Onze fractieleidster Ann Soete maakt bij haar tussenkomst op dit agendapunt de terechte bedenking dat de burgemeester nu ook nog ‘mobiliteit’ naar zich toetrekt en aldus een pak zware bevoegdheden centraliseert (cumuleert) ; burgemeester van Brugge, Vlaams volksvertegenwoordiger, voorzitter van de haven, cultuur, toerisme en mobiliteit. De vervangende nieuwe schepen krijgt daarentegen maar een bescheiden pakketje bevoegdheden. Als de burgemeester dan toch zo graag veel bevoegdheden cumuleert in zijn eigen persoon, waarom kan het schepencollege dan niet wat afgeslankt worden ? In zijn repliek antwoordde burgmeester Landuyt een beetje naast de kwestie en verwees enkel naar het feit dat de bevoegdheid ‘toerisme’ verdeeld wordt tussen 2 schepenen ; namelijk tussen hemzelf en schepen Mieke Hoste (SP.A)

Agendapunt 21 Diverse mandatenwissels.
Naar aanleiding van de vervanging van 2 schepenen en voormalig schepen Annick Lambrecht (SP.A) die vanaf April André Van Nieuwkerke (SP.A) als voorzitter van de gemeenteraad vervangt, organiseert de Brugse SP.A een ongeziene interne stoelendans met postjes en mandaten allerhande. Ann Soete (N-VA) maakte hierbij op de gemeenteraad haar punt, dat het hier weeral om vooral “betaalde” mandaten gaat en dat sinds het begin van deze legislatuur de meerderheid zo goed als alle betaalde mandaten uitsluitend binnen de eigen meerderheid verdeeld heeft en dat de oppositie nauwelijks mandaten toebedeeld kreeg (enkel een handvol, die decretaal verplicht over alle politieke fracties in de GR moeten verdeeld worden). In plaats van een repliek te geven, hulde burgemeester Landuyt (SP.A) zich na deze tussenkomst in een oorverdovende stilte en weigerde hier verder op te reageren.

Agendapunt 28 nieuwe verlichting op ‘t Zand
Fractieleider Ann Soete (N-VA) vroeg aan de bevoegde schepen Pierins (SP.A) waarom de verlchting van het nieuwe Zand als afzonderlijk agendapunt op de GR moet komen en goedgekeurd worden ? Waarom werd dit niet gewoon meegenomen met de globale heraanleg-beslissing van ’t Zand ? Idem dito trouwens voor agendapunt 29 (verlichting bij heraangelegde Oostendse steenweg).
Het antwoord van de SP.A-schepen was nogal zwakjes ; “verlichting is nodig en moet aangepast worden. Steeds in overleg met Eandis. Bij de originele beslissing tot heraanleg van ’t Zand was er te weinig aandacht gegaan naar verbeterde verlichting. Dat wordt met dit punt dus bijgestuurd”.

Agendapunt 32 vernieuwing en heraanleg Edgard Desmedtplantsoen
Ons jongste raadslid Noelia Sanchez (N-VA) bedankte in haar tussenkomst op dit punt eerst de bevoegde schepen voor de nieuwe skate-faciliteit. Daarnaast stelde ze de vraag of er bij de heraanleg van dit speelplein ook de nodige aandacht geschonken wordt aan maatregelen voor kinderen met een beperking ? Schepen Pierins (SP.A) antwoordde hier bevestigend op. En dit gebeurt bovendien in samenspraak met de schepen van jeugd, Franky Demon (CD&V).

Agendapunt 33 herwerking fietsreglement voor stadspersoneel met uitbreiding fietsvergoeding
De volledige tekst van de tussenkomst van raadslid Geert Van Tieghem (N-VA) op dit punt vind je in de bijlage. De bevoegde schepen Minou Esquenet (CD&V) antwoordde met 3 elementen ;

a) de personeelsleden van de stad Brugge die in aanmerking komen voor fietsvergoeding leggen een verklaring op eer af over hoeveel dagen per jaar ze effectief met de fiets naar het werk komen.
b) Geen enkel personeelslid van de stad Brugge krijgt 200 dagen per jaar ‘forfaitair’ fietsvergoeding.
c) De manier waarop Brugge hieromtrend voortaan wil en zal werken, is identiek zoals nu reeds in
diverse andere Vlaamse steden en gemeenten gebeurt.

Agendapunt 35 aktename ontslag Andre Van Nieuwkerke (SP.A) als voorzitter van de gemeenteraad en installatie van nieuwe voorzitter Annick Lambrecht (SP.A) vanaf april 2017.
Aftredend voorzitter Van Nieuwkerke (SP.A) rondde zijn afscheidswoord af met een citaat van de Romein Marcus Aurelius : “Elke dag dat je ’s morgens ontwaakt, besef dan welk voorrecht het is weer een dag te mogen leven” . En deze filosofische bedenking herformuleerde Andre Van Nieuwkerke op een toepasselijke manier : “Elke dag dat je ’s morgens ontwaakt, besef dan als voorzitter, als lid van het schepencollege, als burgemeester, als gemeenteraadslid, als ambtenaar van onze geliefde stad, welk een voorrecht het is Brugge te mogen dienen”. Hierop volgde een terecht warm en lang applaus vanop alle banken, vanuit alle fractie’s over alle partijgrenzen heen.

Interpellatie over kleine IVBO-afvalzakken (Hugo De Bondt)
De integrale tekst van deze interpellatie van raadslid Hugo De Bondt (N-VA) vind je in de bijlage.
Het antwoord hierop van de bevoegde schepen Pierins (SP.A) luidde : “De prijs per stuk voor de gewone bestaande grotere afvalzakken bedraagt 0,25 € per zak. Kleinere zakken zullen niet echt goedkoper zijn”.

Interpellatie over foodmarket (Ann Soete)
De integrale tekst van deze interpellatie van fractieleidster Ann Soete (N-VA) vind je in de bijlage.
Het antwoord van de bevoegde schepen Decleer (CD&V) :

a) foodmarket op de vismarkt is niet noodzakelijk ‘onmogelijk’ zoals de pers onlangs onterecht vermeld heeft.
b) er zijn nu al diverse culinaire (nieuwe) evenementen met streekproducten op de vismarkt doorheen het ganse jaar.
c) ook de woensdagmarkt is eigenlijk een ‘foodmarket’ (voedselmarkt) avant la lettre.
d) schepen Decleer is ook voorstander om een centrummanager aan te stellen. Hierbij verwijst ze bijvoorbeeld naar de stad Ieper, waar de aangestelde centrummanager betaald wordt door de lokale
handelaars. De schepen beweert bovendien dat ze dit “zo snel mogelijk” wil gerealiseerd zien in Brugge.
e) de Brugse dienst lokale economie is bezig met een culinaire wandelroute uit te stippelen.

Interpellatie over concurrentie voor de Brugse stadsgidsen (Martine Bruggeman)
De integrale tekst van deze interpellatie van raadslid Martine Bruggeman (N-VA) vind je in de bijlage.
Het antwoord hierop van de bevoegde schepen/burgemeester Landuyt (SP.A) klonk als volgt :

a) 13 van de 28 EU-llidstaten hebben beschermregels voor gidsenbonden, maar België niet.
b) in zijn periode als minister van toerisme (begin jaren 2000) heeft Renaat Landuyt (SP.A) een gidsenopleiding geïnstalleerd.
c) recent ontstaan er inderdaad nieuwe economische modellen zoals über, airbnb, maar ook jongere lokale gidsen die “belevingen” aanbieden , enz…. Deze nieuwe modellen en trends moeten kunnen
bestaan. Meer zelfs ; ook huidig minister van toerisme Ben Weyts (N-VA) is hiermee akkoord en geeft hiervoor toelating.
d) het is een feit dat sommige (‘authentieke’) Brugse gidsen ook zelf in het buitenland gaan gidsen
e) burgemeester Landuyt verklaart expliciet weldegelijk voorstander te zijn om de nieuwe ‘alternatieve’ gidsen ook op één of andere manier aan bepaalde reglementen te onderwerpen. Op een zodanige manier, dat de bezoekers en toeristen in onze stad zelf een keuze kunnen maken of ze zich laten leiden door de traditionele Brugse gidsen of alternatieven. Eventueel kan er gedacht worden aan een vergunningstaks, gekoppeld aan een erkenning. Maar economische evolutie blokkeren is uit den boze.
f) samengevat wil het stadsbestuur dit aspect op Brugs niveau reglementeren en de gidsenverenigingen moeten concurrentie aanvaarden en verdragen.

Interpellatie over de illegalenproblematiek Zeebrugge door Yves Buyse (VB) en Jean-Marie Deplancke (Open VLD)
Bij dit zeer actuele en prangende thema deed onze fractieleidster Ann Soete (N-VA) een niet onopgemerkte stevige tussenkomst in dit bewogen debat. Ook raadslid Ingrid Vandamme (CD&V) bracht namens haar fractie een getuigenis en inschatting over de actuele toestand in Zeebrugge. De diverse fracties vragen – over alle partijgrenzen heen – met aandrang dat de overheid ervoor zorgt dat de situatie in Zeebrugge niet te ver escaleert en uit de hand loopt.
De burgemeester antwoordt dat zowel de zeevaartpolitie als de ‘gewone’ politie op hun tandvlees zitten en vraagt aan de raadsleden die ook in het federaal parlement of het Vlaams parlement zetelen, of ze er ook bij de hogere overheden willen op aandringen de nodige (politionele) extra steun te krijgen om Zeebrugge niet tot een 2de Duinkerke of Calais te laten verworden.

 

Patrick Daels
Gemeenteraadslid N-VA Brugge
Fractiesecretaris

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is