Stadsbestuur geeft Bruggeling geen inspraak in nieuwe beurssite

Op 9 januari 2018, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

Op initiatief van N-VA Brugge en met de steun van de andere oppositiepartijen werd een extra gemeenteraad georganiseerd op 8 januari 2018. 

Op de agenda stond de beslissing over de beurssite en het gebrek aan inspraak hierbij. Hieronder leest u de tussenkomst van fractieleider Geert Van Tieghem.

Eind 2015 besliste het stadsbestuur – na 15 jaar discussie – om een nieuwe ‘Beurshal’ te bouwen op het Beursplein. Er werd gekozen om een nieuwbouwproject te realiseren op dezelfde site dat een modern onderkomen moet bieden voor beurzen én congressen.  Beide moeten volgens de visie van het stadsbestuur naast elkaar en terzelfdertijd kunnen functioneren. De voorziene kostprijs wordt op maximum 40 miljoen euro geraamd, vergelijkbaar met deze van het Concertgebouw. 

Vanuit N-VA zijn we alvast blij dat er over zo’n belangrijk thema eindelijk een extra gemeenteraad wordt georganiseerd. Met dank ook aan de andere oppositiepartijen die ons initiatief ondersteunden. Dit dossier gaat immers niet alleen om heel veel geld (40 miljoen euro) ; het gaat ook om een belangrijk gezichtsbepalend, toekomstig gebouw van onze stad. Feit is dat een club van amper 12 mensen, een zeer beperkte groep dus, de keuze gaat bepalen…

Geen inspraak noch democratie

Op 25/4/2016 was er blijkbaar het enige inspraakmoment. Mooi, ware het niet dat op dit moment de plannen van invulling nog niet op tafel lagen. Men noemde het toendertijd een ‘inspiratiesessie'. Vanuit N-VA zijn we bijzonder ontgoocheld over de democratische aanpak van het ganse verhaal. Niet alleen de gemeenteraad werd buitenspel gezet, ook alle Bruggelingen hadden zo goed als geen enkele inbreng. 

Ware het niet aangewezen geweest om aan alle democratisch verkozen gemeenteraadsleden de diverse plannen eens proactief voor te leggen, in volle transparantie? Waarom al deze geheimdoenerij? In andere dossiers hebben we anders meegemaakt. Denken we maar aan de bouw van het Concertgebouw, in het tijdperk van burgemeester Moenaert, waarbij alle plannen vooraf aan alle Bruggelingen werden voorgelegd. Of aan het dossier van de bouw van een nieuwe zeesluis in Zeebrugge, waarbij op initiatief van minister Ben Weyts alle plannen in volle openheid aan de bevolking worden kenbaar gemaakt en … waar eenieder zijn positieve en/of negatieve opmerkingen kan registeren. Dat is pas DEMOCRATIE en dat missen we hier helaas in dit verhaal.  

In de huidige tijden van internet en sociale media is het trouwens perfect mogelijk om heel veel Bruggelingen te betrekken bij een brede bevraging over de voorgestelde ontwerpen. Vroeger moest dit alles met pen en papier, maar nu kan dat toch vlot en direct, maar kennelijk heeft dan daar in Brugge nog geen kaas van gegeten… Een gemiste kans, als u het ons vraagt.  

En jawel, moet het ons verbazen, de keuze vanuit de stad van het uitverkozen project wordt eerst in de pers openbaar gemaakt. Een intriest, rode draad van deze meerderheid. De minderheid van de Bruggelingen (48%) kan hen worst wezen…  Vandaag worden we eindelijk wat geïnformeerd, na het uitputten van het laatste democratische (red)middel dat ons restte, zijnde het bijeenroepen van een extra raad, op voorstel van minstens 1/3 van de raadsleden.  Met dank aan het Vlaamse gemeentedecreet en aan de 17 oppositieraadsleden.

Haast en spoed is zelden goed

Nu, we willen vanuit N-VA duidelijk zijn.  We zijn voor de volle honderd procent PRO nieuw congresgebouw. Deze is broodnodig in Brugge. Maar de keuze van de stad voor een combinatie van beurs- en congrescentrum, een mossel- noch vis verhaal, zijn we veel minder genegen (cfr. onze interpellatie in de gemeenteraad van 24/10/2017). Een beurscentrum of expohall hoort volgens N-VA Brugge meer thuis aan de rand van de stad. Een congrescentrum heeft een totaal andere functie en kan wel in het centrum neergepoot worden. M.a.w. we kijken heel sceptisch naar de blijde boodschap die men nu vanuit het stadsbestuur brengt. We hebben diverse redenen voor ons scepticisme :

  • Leefbaarheid - het uitverkozen gebouw zal 31 meter hoog zijn. Welke impact zal dit hebben op de schaduweffecten op de directe omgeving? Ik denk b.v. aan de diverse horecazaken in de Smedenstraat. Welke studies werden er tot op heden gedaan?
  • Geluid  -  De akoestiek moet ons zorgen baren.  Eén inschrijver is van mening dat binnen het budget het onmogelijk zal zijn om de vereisten van Vlarem klasse III te halen. We vrezen dan ook bijzondere problemen van geluidsoverlast. Welke garanties zijn er dat er aan de strenge geluidsnormen zal voldaan worden? 
  • Oppervlakte – voor  belangrijke, grote beurzen is de oppervlakte te klein… Beursorganisatoren zullen uitwijken naar andere Vlaamse steden (Brugge : beursruimte : 4500 m2,  Roeselare : 10.000 m2, Gent : 20.000 m2).
  • Verkeer - We zullen in de omgeving een verkeersinfarct creëren, gelet op de organisatie van diverse beurzen. De stad onderschat in deze zwaar de verkeers- en parkeerproblematiek.  De realisatie van dit project staat haaks op de doelstellingen van het mobiliteitsplan, namelijk minder (zwaar) verkeer in binnenstad. De organisatie van beurzen heeft een enorme impact op de mobiliteit. Heeft men wel nagedacht over de (on)bereikbaarheid op spitsuren?  Alle verkeer (o.a. zware camions e.d.) zal via de smalle Smedenpoort en de winkelwandel-Smedenstraat moeten worden aangevoerd.   
  • Kostprijs - de voorziene kostprijs mag maximaal 40 miljoen euro bedragen. Welke garanties hebben we in deze? Hoe wordt dit budget juridisch binnen de norm gegarandeerd?    Opvallend trouwens: alle ingediende voorstellen stranden een paar euro’s onder de 40 miljoen euro…
  • Uitbating – men is al bijna anderhalf jaar op zoek naar een uitbater, die men niet vindt. Om over na te denken! Welke uitbatingsformule stelt de stad voorop?   
  • Nazorg - De opvolging van dit belangrijke dossier, op alle vlakken (technisch, juridisch, financieel) is voor de volgende legislatuur. Dergelijke bijzonder belangrijke beslissingen moeten o.i. niet genomen worden op het einde van de legislatuur. De hete aardappel wordt simpel doorgeschoven. Er zullen steevast juridische, financiële en andere perikelen opduiken, inclusief buurprotest en noem maar op. Deze komen allemaal op het bord van het volgende stadsbestuur. En de fervent betrokken schepen heeft intussen het schip verlaten, niet?    Alle problemen zullen moeten worden behandeld en opgelost door het volgende schepencollege, waarvan momenteel nog niemand weet hoe dat er zal uitzien.  We roepen dan ook het college op om het ganse verhaal toch wel uit te stellen.

We besluiten met te melden en te herhalen dat we 100 procent PRO congrescentrum zijn, maar we houden ons hart vast voor de gevolgen van de gemaakte beslissingen. Dit verhaal wordt er nog te snel – weinig transparant – doorgeramd. De voltallige oppositie en de modale Bruggeling hebben in deze geen enkele inspraak gehad, wat we zeer betreuren. We weten dit zeer te betreuren!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is