Gemeenteraad 21 februari 2017

Op 21 februari 2017, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad
Brugge

Beste lezer, hierbij een eigen verslag vanuit de gemeenteraad februari 2017. De volledige teksten van de tussenkomsten en interpellaties van onze Brugse gemeenteraadsleden vind je in de bijlage.

Op deze zitting waren door een samenloop van omstandigheden en diverse redenen (werk, buitenlandse verplaatsing, dubbele agenda en ziekte) onze raadsleden Ann Soete, Paul Desender, Noelia Sanchez, Hugo De Bondt en Gudrun Platevoet niet aanwezig. Hierdoor werden enkele voorziene interpellaties zoals "Food market in Brugge" (A. Soete) en "IVBO afvalzakken (H. De Bondt)" uitgesteld naar een volgende gemeenteraad. De wel aanwezige Brugse N-VA raadsleden Martine Bruggeman, Eric Lagrou, Geert Van Tieghem, Sabine Helleputte en Patrick Daels namen des te actiever deel aan deze zitting, zoals je uit onderstaand verslag zult opmerken.

Agendapunt 13 personeel en organisatie – aanpassing rechtspositieregeling (samenstelling beroepsinstantie)
Ons raadslid Geert Van Tieghem formuleerde enkele zeer terechte kritische opmerkingen en stelde enkele pertinente vragen. De (nieuwe) bevoegde schepen Minou Esquenet (CD&V) kon niet direct to-the-point antwoorden, maar beloofde wel om in een volgend berek de adjunct-stadssecretaris een uitgebreide actuele stavaza te laten brengen over het Neno-verhaal.

Interpellatie “anti-diefstalchip voor fietsen” (raadslid Patrick Daels).
De volledige tekst van deze interpellatie vind je in de bijlage. Dit was blijkbaar een zeer goed voorstel dat over alle partijgrenzen heen positief onthaald werd. Het grappige is dat bij zulke sympathieke voorstellen plots alle partijen claimen dat zij daar al een tijd mee bezig zijn (dixit oa Mercedes van Open VLD en burgmeester Landuyt van SP.A). In ieder geval houdt het Brugse stadsbestuur het lopende experiment in de stad Mechelen met deze anti-diefstal chips en bijhorende aangepaste camera’s nauwlettend in de gaten. En bij positieve evaluatie, zal Brugge dit principe naar alle waarschijnlijkheid ook in onze stad toepassen, aldus burgemeester Landuyt. Fijn dat dit mooie voorstel vanuit N-VA Brugge alvast zeer positief onthaald wordt over alle Brugse partijgrenzen heen.

Interpellatie over het nieuwe parkeerplan vanuit Open VLD.
Mercedes Van Volcem (Open VLD) bracht opnieuw een hele waslijst punten van (terechte) kritiek op het pas ingevoerde nieuwe parkeerplan. En dit tot groot ongenoegen van een gepikeerde schepen van mobiliteit Annick Lambrecht (SP.A) die inderdaad een copy-paste antwoord gaf op een copy-paste vraag uit de vorige GR van januari.
Namens N-VA Brugge kwam ondergetekende hier ook op tussen met als belangrijkste boodschap dat, gezien de vele klachten, de evaluatie van dit nieuwe parkeerplan niet pas in Augustus mag gebeuren, maar dringend vervroegd moet worden.
Schepen Lambrecht (SP.A) verklaarde ‘begrip’ te hebben voor onze vraag om de evaluatie te vervroegen, maar zei anderzijds dat het nieuwe plan best eerst 6 maand moet kunnen draaien vooraleer het ernstig en efficiënt kan geëvalueerd en bijgestuurd worden. Ondergetekende kon zich dan ook niet van de indruk ontdoen, dat de schepen ons eigenlijk gelijk geeft, maar dit principieel ‘niet mag’ toegeven (conform het spelletje meerderheid versus oppositie…..).

Interpellatie “de visuele impact van 293 parkeermeters” (raadslid Martine Bruggeman)
De volledige tekst van deze interpellatie vind je in de bijlage. De bevoegde schepen Franky Demon (CD&V) reageerde nogal gepikeerd op de “lastige” opmerkingen van onze collega. Hij beweert weldegelijk adviezen te hebben opgevraagd bij zowel de commissie Stedeschoon als op Vlaams niveau bij ‘Onroerend Erfgoed’. En deze zouden geantwoord hebben, dat wat de nieuwe bijkomende parkeermeters betreft, deze weldegelijk geplaatst mogen worden, ‘zoals’ en ‘waar’ ze nu geplaatst zijn.

Interpellatie ‘Een doorlichting van de verzekeringsportefeuille van de stad Brugge’ (raadslid Geert Van Tieghem)
De volledige tekst van deze interpellatie vind je in de bijlage. Het antwoord van de bevoegde schepen Boudewijn Laloo (CD&V) begon met een toelichting over de grootte van de verzekeringspremies die stad Brugge momenteel betaalt ; totaal 1.964.000 € / jaar – waarvan 200.000 € hospitalisatieverzekering. Deze laatste wordt afgenomen bij AXA en al de rest zit gegroepeerd bij Ethias. Op onze vraag of er voldoende ‘marktonderzoek’ gebeurt om te optimaliseren antwoordde schepen Laloo :
* de stad Brugge doet voldoende rondvraag
* naast ‘kostprijs’ is er ook de dienstverlening van de maatschappijen
* de schepen verklaarde wel bereid te zijn om na inkanteling van ocmw in de stad (2019) wellicht een nieuwe grote openbare aanbesteding uit te schrijven en dan alles in 1 pot te onderhandelen.
Opmerking : Wij vanuit N-VA Brugge begrijpen totaal niet wat het nut is om nog 2 jaar te wachten om deze oefening te doen…..

Interpellatie over de winterterrassen vanuit Open VLD.
Mercedes Van Volcem gaf nog maar eens kritiek op de ‘magere winterterrassen’ in een zoveelste interpellatie. Namens N-VA Brugge deed ondergetekende ook hierop een aansluitende tussenkomst, waarbij we eraan herinneren dat N-VA Brugge enkele jaren geleden bij de aanpassing van het terrassenreglement gesteld had, dat de povere winterterrassen een gemiste kans waren en nog steeds zijn. Wij pleiten voor volwaardige, stijlvolle gezellige verwarmde winterterrassen – net zoals je dat kunt vinden in zoveel andere toeristische buitenlandse steden. Dit is goed en aantrekkelijk voor de Bruggelingen en voor de toeristen en zou zeker de omzet voor de Brugse horeca een extra duw geven.
De bevoegde schepen Annick Lambrecht (SP.A) repliceerde dat dankzij de huidige winterterrassen de gevels van de grote markt toch enkele maanden per jaar in volle glorie kunnen bewonderd worden, dat de huidige sobere winterterrassen een succes zijn (er zijn er 100 vergund ! ) en tenslotte dat de winterperiode gebruikt wordt om onderhoudswerken te kunnen uitvoeren op of onder de stukken voetpad en/of straat waarop anders de zomerterrassen staan.
En tot slot verklaarde A. Lambrecht (SP.A) dat deze repliek haar laatste was als schepen van mobiliteit. Waarvan akte.

 

Patrick Daels
Gemeenteraadslid N-VA Brugge
Fractiesecretaris

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is