Stadsbestuur nalatig bij controle van de studentenkamers

Op 4 juni 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu en wonen, Nieuws van de Gemeenteraad

Het stadsbestuur van Brugge keurde in december 2016 een nieuw kamerreglement toe. Dit reglement verbiedt het verhuren van studentenkamers die niet voorafgaand vergund zijn. De Brugse N-VA stelt tot haar verbazing vast dat het stadsbestuur oogluikend toelaat dat niet-vergunde kamers en zelfs kamers waarvan de vergunning werd geweigerd toch verder worden verhuurd. “De bevoegde schepen neemt geen maatregelen. Reglementen invoeren en ze later niet op een correcte wijze toepassen, heeft geen zin en creeërt misbruike, stelt raadslid Paul Desender.

 

DE ACTUELE SITUATIE OP DE MARKT

Reeds in september 2015 wees N-VA gemeenteraadslid Paul Desender op het overaanbod aan studentenkamers in Brugge. Oorzaak hiervan is het ongebreideld aanmoedigen van projectontwikkelaars gedurende de bijna voorbije bestuursperiode. Projectontwikkelaars die vooral geïnteresseerd zijn in het duurdere segment van de studentenkamers. Investeerders werden aangetrokken door hoge inkomsten op hun geïnvesteerd kapitaal.

Het stadsbestuur ontwikkelde geen enkele beleidsvisie met betrekking tot studentenkamers. Van overleg met de betrokken hogescholen was geen sprake.  Andere steden, zoals bijvoorbeeld Leuven, deden dit wel.

Gevolg hiervan is dat:

-      er op vandaag 588 kamers beschikbaar zijn op de website KOTWEST, m.a.w. deze studentenkamers geraakten niet verhuurd. Hierin zitten vooral grote nieuwe projecten, zoals Studio Brugge, Upkot, de Witte Molenstraat… De beschikbare kamers van Kotville zijn  hierbij niet eens opgenomen, alhoewel allemaal vergund. Deze projecten werden allen in dezelfde periode gebouwd en zijn vrij duur: minmaal 350EUR+ kosten,  waarbij de prijzen tot een stuk boven de 400EUR+ kosten stijgen;

-      de kamers in Brugge in vergelijking met andere steden zoals Kortrijk gemiddeld veel duurder zijn. Dit is nefast voor het aantrekken van studenten. Het al dan niet aanwezig zijn van betaalbare studentenkamers is een belangrijk element in de keuze van de hogeschool of universiteit waar men zal studeren;

-      er is een redelijk aanbod aan goedkopere kamers (onder de 320EUR). Wat nog steeds niet goedkoop is in vergelijking met het aanbod van bijvoorbeeld in Kortrijk. Alleen weet iedereen dat je voor dergelijke kamers “er vroeg moet bij zijn”. In Kortrijk is er een identiek overaanbod ontstaan maar daar besliste de stad reeds enkele jaren geleden, na overleg met de hogescholen en de universiteit, tot een bouwstop voor nieuwe studentenkamers. Daarenboven is er in Kortrijk een groter aanbod aan goedkopere studentenkamers.

-      door de verplaatsing van de Masteropleidingen van Oostende naar Brugge (KULAB) zijn er 400 studenten overgekomen. Hiervan zat de helft op kot of op peda in Oostende. Van deze 200 studenten is er maar een kleine fractie die ook in Brugge op kot zit. De kostprijs van de kamers is dermate hoog dat het voor de ouders en studenten voordeliger uitkomt om zich een auto aan te schaffen en dagelijks de rit naar en van de hogeschool of universiteit te ondernemen. Nefast voor Brugge als studentenstad en nog meer auto’s op de wegen naar en in Brugge, met soms parkeerproblemen tot gevolg.

-      het overaanbod wordt niet opgevangen door buitenlandse studenten: de sociale diensten van de beide Brugse hogescholen huurden dit academiejaar een 50-tal kamers voor deze studenten.

Tot  daar de actuele situatie.

 

NIET -VERGUNDE STUDENTENKAMERS

Naar aanleiding van het agendapunt RUP Koning Albertlaan en omgeving Sint-Michiels (gemeenteraad van 29 mei 2018) onderzocht N-VA gemeenteraadslid Paul Desender opnieuw de markt van studentenkamers. Daaarbij stelde hij een toch bizarre situatie vast met betrekking tot niet-vergunde studentenkamers.  Een toestand die bij het College van Burgemeester en Schepenen en inzonderheid bij de schepen (bevoegd voor “Brugge Studentenstad”) sinds geruime tijd gekend is. Maar men laat betijen.

Door het stadsbestuur werd op 30 juni 2015 de Politieverordening op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers goedgekeurd. Deze Politieverordening werd bekrachtigd door de bevoegde Vlaamse minister op 23.12.2015 en bekendgemaakt op de website van de stad Brugge op 25 januari 2016. Deze Politieverordening stelt een reeks voorwaarden waaraan de kamers moeten voldoen wil men deze kunnen verhuren.

Belangrijk is dat  een kamer niet kan verhuurd worden zolang deze kamer niet vergund werd door de bevoegde stadsdiensten. De Politieverordening is duidelijk (art. 2b): “De ingebruikname, verhuur, huur en/of het ter beschikkingstellen is pas toegelaten na ontvangst van het besluit van de burgemeester met toestemming tot ingebruikname/verhuur/terbeschikkingstelling. Dit besluit geldt als “vergunning voor kamerhuisvesting”.

Het is krachtens artikel 41  van hetzelfde reglement de burgemeester die de vergunning verleent als blijkt dat de kamerhuisvesting aan alle voorwaarden van onderhavig reglement voldoet. In de praktijk behoort dit tot de bevoegdheid van de schepen die verantwoordelijk is voor “Brugge Studentenstad”.

Kamers die toch worden  aangeboden  en die niet vergund zijn of die niet langer beantwoorden aan de voorwaarden kunnen ofwel een schorsing van de vergunning krijgen, ofwel een intrekking van de vergunning of zelfs ambtshave gesloten worden. Onverminderd andere strafmaatregelen.

Duidelijk is: niet-vergunde kamers mogen niet verhuurd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het College van Burgemeester en Schepenen en inzonderheid de betrokken schepen die bevoegd is voor studentenaangelegenheden.

Deze Politiverordening is daarenboven aanvullend op de Vlaamse Wooncode, het decreet van 15 juli 1997. Er kunnen geen vergunningen worden verleend door de stad wanneer niet voldaan wordt aan deze Vlaamse wooncode.

Wat is de actuele situatie in Brugge:

-        Bij de sociale diensten van de hogescholen en de universiteit zijn er op vandaag afgerond een 1500-tal  kamers op de website Kotwest geplaatst en gekend  Er zijn evenwel een pak meer kamers op de markt. Alhoewel er geen correcte cijfers voorhanden zijn zou het handelen over een totaal van meer dan 2.000 kamers (inclusief de Kotwest kamers). En waarvan een groot aantal (schattingen gaan tussen de 300 en 500 kamers) niet vergund zijn, maar die in strijd met de Politieverordening ter verhuring aangeboden worden. Exacte cijfers zijn er niet omdat de stadsdiensten niet controleren.  Het is duidelijk dat men, wat deze kamers betreft, niet weet of ze al dan niet beantwoorden aan de voorwaarden van de Politieverordening  en van de Vlaamse Wooncode. Men weet dus bijvoorbeeld niet of ze al dan niet beantwoorden aan voorschriften inzake veiligheid. Het stadsbestuur laat deze situatie oogluikend  voortbestaan zonder  op te treden tegen de verhuur van niet-vergunde kamers.

De STUVO’s hebben geen zicht op deze kamers. Zij weten dus ook niet of deze kamers veilig zijn. Zij nemen op KOTWEST enkel de kamers op die vergund werden door de stadsdiensten. Andere private initiatieven, websites zoals Easykot en Ikot, zijn op dit punt minder streng.

Dit is een onaanvaardbare situatie. Deze toestand is bovendien ook oneerlijk tegenover de verhuurders van kamers die wel beantwoorden aan de voorwaarden, een keuring hebben aangevraagd en om hieraan te beantwoorden dikwijls zware financiële inspanningen hebben moeten leveren.

-        Er zijn blijkbaar ook verschillende kamers (circa 80)  aan wie de vergunning geweigerd werd maar waarvan een groot deel nog op de markt aangeboden en ook verhuurd wordt. Ook hiertegen wordt niet opgetreden.

Ook dit is een onaanvaardbare situatie en opnieuw oneerlijk tegenover verhuurders die volkomen bona fide zijn.

-        Door deze Brugse meerderheid in de gemeenteraad werd het ook mogelijk gemaakt dat afgestudeerde studenten tot drie jaar na hun afstuderen in hun laatste studentenkamer kunnen verblijven. Opnieuw is er vanwege de stad geen controle op de mate en op de manier waar hiervan gebruik gemaakt wordt. Er zijn immers geen bewonerslijsten voorhanden. Blijkbaar wordt deze mogelijkheid op vandaag misbruikt en worden er zelfs kamers verhuurd aan oud-studenten die tijdens hun studieperiode niet op een kot verbleven.

-        Als er zich moeilijkheden voordoen met dergelijke kamers komen deze problemen uiteindelijk op de tafel terecht van de diensten sociale voorzieningen van de  hogescholen en de univestiteit (STUVO’s) die het dan maar moeten oplossen binnen het aanbod. Gelet op de hoge prijzen voor kamers is dit niet steeds evident.

-        De bevoegde schepen is sinds geruime tijd op de hoogte van deze situatie maar er wordt niets aan gedaan.Wil men de zaak in orde brengen en zorgen voor uitsluitend veilige kamers, moet er dringend werk gemaakt worden van een correcte toepassing van de Politieverordening. Iedereen die studerende kinderen heeft weet dat de zoektocht naar een geschikte studentenkamer reeds een aanvang neemt in februari- maart voorafgaand aan het nieuwe academiejaar. Met betrekking tot het nieuwe academiejaar 2018-2019 zullen – dat valt te vrezen - reeds diverse contracten afgesloten zijn waarbij opnieuw niet-vergunde kamers verhuurd worden.

De Politiverordening dateert reeds van eind 2015. Het is volstrekt onverantwoord dat een verordening die in de gemeenteraad werd goedgekeurd niet wordt toegepast door het schepencollege.

 

De Brugse N-VA vraagt bij monde van haar Lijsttrekker Pol Van Den Driessche en raadslid Paul Desender dat de stedelijke overheid prioritair werk maakt van het regulariseren van de markt van de studentenkamers zodanig dat het bij de start van het nieuwe academiejaar duidelijk is dat alle verhuurde studentenkamers vergund zijn en beantwoorden aan de gestelde normen, inzonderheid inzake (brand)veiligheid.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is