Het Brugs dierenasiel vzw ‘Het Blauwe Kruis’ houdt zich niet aan de Erfpachtovereenkomst met de stad Brugge.

Op 30 juli 2018, over deze onderwerpen: Nieuws van de Gemeenteraad

De beloofde nieuwbouw stond er niet eind 2017 en staat er ook niet tegen 1 september 2018. Wat nu?

Na jarenlang ijveren door N-VA-gemeenteraadslid Hugo De Bondt, samen met heel wat dierenvrienden en -organisaties, voor meer transparantie vanwege het Brugse dierenopvangcentrum, werden hun inspanningen beloond met het opstellen en het ondertekenen van de Erfpachtovereenkomst op 10 maart 2017 tussen de stad Brugge en de vzw ‘Het Blauwe Kruis’.

In deze overeenkomst staat onder ‘Renovatie/Nieuwbouwverplichting’ klaar en duidelijk: “De erfpachter neemt de verplichting op zich om het in erfpacht gegeven goed op haar kosten volledig te renoveren of een nieuwbouw te plaatsen volgens de regels der kunst. Hiervoor zal zij binnen de 4 maand na het afsluiten van deze erfpachtovereenkomst een bouwvergunningsaanvraag indienen” … “De infrastructuur dient volledig voltooid en conform de regels en wetgeving te zijn ge(ver)bouwd of afgewerkt tegen uiterlijk 1 september 2018.”.

Bij een eerste kritische tussenkomst van het N-VA-gemeenteraadslid in de gemeenteraad van 31 januari 2017 op zijn vraag: “Zouden de gemeente- raadsverkiezingen een richtdatum kunnen zijn?” antwoordde de schepen van Dierenwelzijn: “Het is geenszins de bedoeling dat het nieuwe Blauwe Kruis klaar zou zijn tegen de volgende verkiezingen, want de bedoeling is dat dat tegen eind 2017 zou gerealiseerd zijn.”.

De stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwbouw werd pas op 19 maart van dit jaar afgeleverd. Op 27 juni ll. wees de voorzitter van het dierenopvang-centrum het stadsbestuur terecht: “Het ruim en modern asiel komt er. Twee jaar zijn we al bezig om de nodige vergunningen te verkrijgen en vlot in Brugge gaat dit niet.”.

“Volgens mijn ingewonnen info zou de oorzaak eerder moeten gezocht worden bij ofwel de meermaals geweigerde ingediende bouwplannen en / ofwel de niet-naleving van de diverse voorschriften” aldus De Bondt.

Verder: “De absolute noodzaak van de modernisering werd nog prangender voor de opgevangen dieren tijdens de aanhoudend warme dagen. Voor die dieren was het zeker penibel om in zo’n hokken te worden vastgezet met amper schaduw in de omgeving en met als enige beschutting enkele niet-geïsoleerde asbestgolfplaten als dakbedekking”.  

Nochtans bij de algemene voorwaarden vermeldt art. 12: “”Onderhavige overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden ten nadele van de erfpachter bij het niet tijdig bouwen van nieuwe constructies of het uitvoeren van werken aan bestaande opstallen volgens plannen en bestekken goedgekeurd door de erfverpachter.””

Raadslid De Bondt vraagt klaar en duidelijk: “De nieuwbouw staat er niet tegen 1 september 2018. Dit is toch niet correct. Welke stappen zal het stadsbestuur zetten?”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is