gemeenteraad 27/5/2014: tussenkomst - de stadsrekening

Op 27 mei 2014

De stadsrekening anno 2013 … facta non verba! (geen woorden maar daden)

Het begrotingsresultaat van het eigen dienstjaar 2013 wordt  voor de tweede maal op rij met rode inkt geschreven (min  2,9 miljoen euro).  Dit is meteen ook het slechtste resultaat in jaren.   In plaats van een gebudgetteerd resultaat van  280.000 euro in plus, noteren we dus een verlies van  2,9 miljoen euro, zijnde  een belangrijk verschil tussen budget en rekening van meer dan € 3,2 miljoen .  Dit verlies is opmerkelijk !   Dit resultaat bevestigt de trend waarbij de uitgaven ook in 2013 sneller stegen dan de ontvangsten.    Het algemeen begrotingsresultaat klokt af op 17,1 miljoen €, wat op zich prima is en beduidend beter dan alle vorige ramingen.   Maar laten we dat toch nuanceren :  het algemeen begrotingsresultaat anno 2012 zit hierin vervat (9,4 miljoen euro) en het saldo vorige dienstjaren zit op een recordbedrag van 20,6 miljoen €.   Er werden immers nog zeer aanzienlijke belastingsinkomsten op vorige dienstjaren geboekt.  Bovendien werden in het kader van de overstap naar de Beleids- en Beheerscyclus de gereserveerde kredieten extra kritisch bekeken, waardoor er voor 5,5 miljoen euro geschrapt werd, wat aanzienlijk hoger is dat het gemiddelde van 3,2 miljoen euro.  Die kritische blik is ons inziens noodzakelijk   Ook waren er minder overboekingen dan in 2012.  (min 3,6 miljoen euro)

De inkomsten van de stad in 2013 klokken af op 220,7 miljoen €.  Een stijging met 5,5 miljoen €.  Mooi, maar terug volgende bedenkingen  …

 • De voorschotdividenden uit gas en elektriciteit werden reeds voor 3,8 miljoen euro in 2013 verwerkt !   Normaliter zou deze som pas in 2014 ingevorderd worden …
 • De ontvangsten uit opcentiemen onroerende voorheffing (de belangrijkste fiscale inkomstenbron van de stad) stijgen terug met met 2 miljoen €.   In vergelijking met 2011, dus amper 2 jaar geleden, kent deze rubriek een stijging met meer dan 18 %  (7 miljoen €).   Dit heeft o.i. vooral te maken met snellere inkohieringen door de Vlaamse overheid, maar we vrezen dat deze meevaller geen recurrent karakter zal hebben …
 • In de gemeenteraad van 29 april 2013 stelden wij ons ernstige vraagtekens bij de te verwachte ontvangsten anno 2013, gelet op de historische realisatiepercentages van de voorbije jaren (nota bene : 94 à 95 %)   We vreesden toen al een minontvangst van meer dan 10 miljoen €.   Onze vrees is helaas waarheid geworden …   We hebben 12 miljoen  € minder inkomsten, dan gebudgetteerd.  Dat maakt ons dan ook nog meer sceptisch m.b.t. de ‘juistheid’ van het meerjarenplan 2014-2019 …  Realiteit of eerder fictie … ?

De  uitgaven overschreden terug de inkomsten en beliepen 223,6 miljoen €.     Dit verontrust ons !    Een analyse van de financiële rapportering leert ons dat de uitgaven van de stad Brugge tussen 2008 en 2013 stegen met  20 %.   De inkomsten daarentegen stegen over datzelfde lustrum slechts met 12 % !     We herhalen dan ook onze bezorgdheid.    Deze tendens is immers op termijn onhoudbaar en kan zich niet bestendigen, gelet op de strenge spelregels van de BBC-cyclus.      We maakten een zeer korte analyse  :

 • De nettopersoneelskost steeg terug met 6,02 %.   Sedert 2008 steeg deze met meer dan 28 %.   (nota bene : de index steeg met 10 %)
 • De werkingskosten van de stad zitten meer dan 6 miljoen € onder budget. (15 %)  Dat is opmerkelijk en – bij een eerste lezing -- ook prima.    Maar wel lezen we dat nog heel wat uitgaven betaald moeten worden in 2014, gelet op de overstap naar BBC.  En verderop in de nota lezen we dat bijna 4,9 miljoen euro aan te betalen facturen m.b.t. 2013 nog in het nieuwe systeem in 2014 moeten verwerkt worden.  
 • De schulduitgaven bij de stad Brugge (interesten en aflossingen van leningen) kennen sedert 2008 een duidelijke negatieve trend.  M.a.w. een positieve evolutie voor de stad.   Prima zo.
 • De stadsdotatie aan het OCMW blijft fors stijgen;  + 41 % in 5 jaar tijd.  (28 miljoen € in 2014)
 • De gemeenteschuld vertoont sedert 2009 terug een stijging en blijft in 2013 nog net onder de magische grens van  100 miljoen €.   Hopelijk houden we dat zo in 2014 ….   Wel stijgt de schuld veel sneller dan de inkomsten.
 • Ook opvallend is de schrapping van de inkomstenvergoeding J.C.Decaux- busschuilhuisjes t.b.v. bijna 1 miljoen euro …   een grote verkwisting pur sang,  lastens de Brugse belastingbetaler.

 Vanuit N-VA herhalen  wij dan ook oprecht onze bezorgdheid voor de actuele trend en pleiten voor een zuinig(er), maar efficiënt(er) beleid, in het kader van de filosofie van de BBC-cyclus.   Niet alleen de financiële nota’s m.b.t. de meerjarenbegroting moeten groene cijfers voorleggen, de stadsrekening hoort dat ook te doen.   Facta non verba, geen woorden maar daden.    De (te) snel groeiende kostenstroom is o.i. op termijn niet vol te houden en mag absoluut niet leiden tot (nog) meer belastingverhogingen.    Een kritische screening  op werkingskosten en personeelsinzet, alsook een verdere samenwerking tussen de stad en het OCMW moeten er voor zorgen dat Brugge financieel gezond blijft waardoor de noodzakelijke investeringen op maat kunnen uitgevoerd worden, zonder belastingverhoging weliswaar.   We denken en hopen dat dit alles ook in het NENO-project zal meegenomen worden.       Vanuit N-VA denken en waken  wij alvast kritisch maar constructief mee bij het daadwerkelijk realiseren van het financiële evenwicht in onze stad !  (cfr. dossier elektronische maaltijdcheques, loonberekeningen in arbeidsuren i.p.v. in kalenderdagen, ….)

 

Budget 2014 wijziging nr. 1 – geen reden tot euforie…

De eerste budgetwijziging anno 2014 is een feit.    We stellen ons daar toch wel wat vragen bij  …

 • De inkomsten anno 2014 (inclusief vorige boekjaren) worden opgetrokken naar bijna 242 miljoen €, een stijging met 4 miljoen € in vgl met 2013.  De uitgaven stijgen in vlg. met 2013 met 9 miljoen tot 231 miljoen €.    In de afgelopen 5 jaar stegen de inkomsten van de stad met 13,7%, de uitgaven met 30,4 %  !  Deze tendens is  onhoudbaar ! Ons inziens worden bovendien de inkomsten dan ook nog zwaar overschat, net zoals in 2012 en in 2013 !
 • De investeringen tonen een zeer opmerkelijke stijging met meer dan 15 miljoen euro.   De inschatting van de verkoop Zeewege is o.i. toch wel een frappant verhaal …. Een halvering van de prijs !  (6 miljoen euro)   Een bizar verhaal ….   Ook  na de uitleg van de schepen.
 • Het resultaat op kasbasis is meer dan gehalveerd.    (van 25 miljoen euro naar 11 miljoen euro) Ook in 2015 zakt dit verder weg naar amper 4,5 miljoen euro.  Mijnheer de schepen, als u nog gebouwen wenst aan te kopen, dan wensen we toch op te merken dat de spaarpot zo goed als op is.  (tenzij u onze reserves aanspreekt)
 • Budgetopvolging vinden we essentieel , alsook een correcte communicatie naar de raadsleden.  Zitten we als stad financieel op het juiste pad, zeker in het kader van BBC, waar beleid en financiën hand in hand gaan.   

Feit is dat de raadsleden  slechts 1x per jaar hieromtrent op de hoogte gebracht worden (in september 2014).   Dit vinden wij vanuit N-VA veel te weinig.  De gemeenteraad , als democratisch verkozen instituut, moet periodiek controle kunnen uitoefenen op de financiële ontwikkelingen  en heeft o.i. recht op correcte, periodieke en transparante informatie.   Nu is dat helaas onvoldoende het geval, hetgeen we betreuren.    En voor alle duidelijkheid, het is geenszins de bedoeling om onrust te brengen, maar onze bevolking heeft o.i. wel recht op de juiste, actuele financiële situatie.    

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is