Financiële goednieuwsshow van schepen Laloo doorprikt!

Op 7 mei 2018, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Verkiezingen 2018

Hoog tijd voor financiële blijvende waakzaamheid!

N-VA Brugge pikt de financiële goednieuwsshow van schepen Laloo niet.  “Eerlijkheid duur het langst, ook financieel”, stelt fractieleider Geert Van Tieghem.  Wie de meerjarenplanning van de stad grondig analyseert, merkt vanaf 2018 plots een Copernicaanse wending met bijzondere impact op de stadsfinanciën:

  • De investeringen in 2018-2019 bereiken een recordhoogte van 174 miljoen €.   Dit is meer dan de 4 voorbije 4 jaren samen.
  • De leningen schieten de hoogte in vanaf 2018.   In 2018, 2019 en 2020 gaan we respectievelijk 42, 47 en 32 miljoen € lenen.  (totaal : 121 miljoen €)  In de afgelopen 4 jaren hebben we amper 24 miljoen € geleend. 
  • De leninglasten bereiken in 2020 een recordhoogte van bijna 14,5 miljoen € op jaarbasis.  (versus 8,5 miljoen € in 2017)
  • De autofinancieringsmarge daalt tot het laagste niveau van deze legislatuur in 2020  (1,3 miljoen €).   In 2017 b.v. bedroeg de autofinancieringsmarge nog 17,3 miljoen € …  De autofinancieringsmarge geeft aan of een bestuur structureel in staat is de gevolgen van de aangegane leningen te dragen en hoeveel nieuwe investeringen of bijkomende leninglasten mogelijk zijn.  Voor een gezin is dit zeer eenvoudig :  als je leent voor een huis, heb je dan nog genoeg geld over om te leven?

Het gecumuleerde budgettaire resultaat (zijnde ons werkkapitaal, de middelen die we dus in kas hebben – onze SPAARPOT) daalt van 102 miljoen € in 2013 naar amper 54 miljoen € in 2020.   En in die 54 miljoen € zitten dan nog 53 € miljoen € bestemde gelden …   Zo is ons resultaat op kasbasis  (= ons werkkapitaal min de bestemde gelden) in 2020 nog amper 838.000 € … het laagste bedrag tot op heden. U zult denken : 53 miljoen €, dat is toch nog steeds een heuse spaarpot of buffer.     Fout, heel wat van dit geparkeerd geld is reeds voorbestemd en zit muurvast …    Zo zit er meer dan 10 miljoen € (!) hiervan in het amortisatiefonds, om onze lopende bulletleningen (leningen waarvan het kapitaal op de eindvervaldag moet terugbetaald worden -  16 miljoen € loopt bij de stad/ 10 miljoen € bij het OCMW) terug te kunnen betalen.   .   Ook is er 8 miljoen € bestemd geld voor investeringsuitgaven Elia  (aankoop stuk grond in Zeebrugge) .  Voor de betaling van de pensioenen hebben we ook bijna 5 miljoen € bestemd geld. En 1,4 miljoen € is voorbestemd voor de triënnale in 2020.  Het toekomstfonds heeft uiteindelijk nog 19,7 € miljoen € over ….  (we komen van 50 miljoen €) …   Hiermee is enkel de heraanleg van ’t Zand, de Xaverianensite, de aankoop van de KTA site en het Studentenhuis betaald …  

  • De verkoop van stadseigendommen kent sedert 2013 en nu jaarlijks een stijgend verloop.
  • Zeer opmerkelijk ...  andere grote projecten (zoals de expohal musea (30 miljoen €), de aankoop van gronden en aanleg openbaar domein i.f.v. de realisatie van het nieuwe voetbalstadion Club Brugge, de renovatie/nieuwbouw Jan Breydelstadion,...)  zijn dan nog cijfermatig NIET opgenomen in het meerjarenplan !
  • De stadsschuld stond in 2016 op 80 miljoen €, een historisch dieptepunt, maar tegen 2020 zou deze budgettair verdubbelen naar 160 miljoen € …   Gelet op de inkanteling van het OCMW in de stad komt daar ook nog de stijgende schuld van het OCMW erbij, geraamd op  145 miljoen € in 2020.   (2014 : 43 miljoen €) Dus, volgens budget zitten we met een stadsschuld van boven de 300 miljoen € in 2020!

Euforie is hier niet op zijn plaats, integendeel.  Als raadslid is het onze taak en plicht om eerlijke en transparante informatie te verschaffen aan de bevolking. “Meer dan ooit is blijvende financiële waakzaamheid noodzakelijk”, stelt fractieleider Geert Van Tieghem.   “De financiële zwartepiet wordt duidelijk naar de volgende legislatuur doorgeschoven”!

 

Geert Van Tieghem

N-VA fractieleider

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is