Italiaanse avond, een woordje door gemeenteraadslid Geert Van Tieghem

Op 31 oktober 2015, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten, Nieuws van de Gemeenteraad

Vlaamse vrienden, buona sera,   goedenavond en zeer hartelijk welkom op onze Italiaanse avond !

Blij u hier te ontmoeten.    Onze voorzitter Erwin heeft mij gevraagd om een kort woordje – zeg maar een ‘blije mare’ --  tot u te richten …  inderdaad, kort, want ik merk nogal wat hongerige en dorstige blikken …

Als nieuwbakken gemeenteraadslid wens ik het deze avond  te hebben over de Brugse gemeenteraad en de rol die N-VA Brugge hierin vervult als grootste oppositiepartij.  Ikzelf ben alvast fier en dankbaar dat ik deel mag uitmaken van de 10-koppige NVA fractie in de gemeenteraad.  En ik moet bekennen, er wordt hard gewerkt, er is veel inzet en enthousiasme, er wordt veel gepraat en jawel, ook gediscussieerd … binnen onze fractie.   Van in den beginne werden de diverse beleidsdomeinen en thema’s  netjes verdeeld tussen de gemeenteraadsleden, hetgeen maakt dat onze groep van 10 zeer complementair is … en degelijk, onderbouwd werk kan afleveren, in het belang van de partij , de stad en haar inwoners.

We zitten nu halverwege de legislatuur van de rooms-rode meerderheid.  Tijd voor een korte analyse met een kritische N-VA bril ….  

Rode draad (jawel RODE draad)  in het verhaal is het stelselmatig negeren van de oppositie door de meerderheid.     We kennen het wansmakelijke verhaal – begin 2013 -- van de mandaten, waar 90 % van de 182 mandaten (alle betaalde) verdeeld werden onder de krappe meerderheid (52 % van de bevolking) …     Onze burgervader spant de kroon met 17 betaalde mandaten – (hij is nu ook voorzitter in Brugge plus …steevast geen ‘positief’ verhaal, maar een onverkwikkelijk ‘vriendjespolitiekverhaal’, meermaals stevig op de korrel genomen door Ann en Paul, …. ),  schepen De Fauw probeert onze burgervader bij te benen met 16 betaalde mandaten …  van enige ethiek of schroom is niets te bespeuren …

We kennen intussen de ongeloofwaardigheid van het bestuur als het handelt over transparantie en inspraak.   We tellen intussen heel wat voorbeelden :  het beleidsplan 2013 – 2018 , het mobiliteitsplan,  de resultatenrekening van de stad, de heraanleg van ’t Zand, het huis van de Bruggeling, ….   Al deze zaken komen eerst in de pers, en dan jawel pro forma in de gemeenteraad.   Een aanfluiting van de democratie … ! Trouwens, op de openingszitting van ‘de Toekomst van Brugge’ vertelde onze burgervader onomwonden dat hij ‘niet van plan in om de voorstellen van de oppositie uit te voeren’…   van inspraak gesproken.    Alleen op papier is er een stadsbrochure met de titel ‘inspraak’ …    Wat mij betreft, mag de naam terug gewijzigd worden in ‘Bruggespraak’ of  ‘Landuytspraak’ …   Ik moet bekennen, als raadslid vind ik – en vele anderen --  de transparantie en inspraak in onze stad zeer betreurenswaardig.

Nochtans --- Vlaamse vrienden ---  de oppositie in Brugge, en in het bijzonder de N-VA FRACTIE, geleid door Ann Minne-Soete, onze fractieleidster,  laat steevast van zich horen  -- ik verwijs hier graag naar het verhaal op Focus-TV  van medio oktober 2015, waarin  gemeld wordt dat  vooral N-VA Brugge  zich als een STERKE SPELER manifesteert.   Van de burgervader hebben we nu wel al het etiquette ‘verzuurden’ meegekregen, maar we kunnen daar wel mee leven …   Inderdaad, onze NVA-fractie laat STERK van zich horen en zit niet stil.  Wij verheffen zeer geregeld onze stem; krachtig, correct  MAAR  constructief,  ….  Alleen schenkt de media vaak nog veel te weinig aandacht aan onze tussenkomsten ….  Maar dat is een ander verhaal, en overschrijdt de Brugse contouren …  Maar weet, alle tussenkomsten van alle raadsleden staan steeds te lezen op de website van N-VA Brugge.  Ga er zeker en vast geregeld eens een kijkje nemen …

Jawel, vrienden, …  “The duty of de opposition is to oppose”.  U kent deze legendarische woorden wel van Winston Churchill.   Dat is inderdaad onze plicht, maar we denken dat het onze plicht is om dit nog ruimer te zien.  “The duty of the opposition is not only to oppose, but also to propose" of "het is niet alleen de plicht van de oppositie om oppositie te voeren, maar ook om voorstellen te doen".   

En jawel, vanuit N-VA zijn de voorbije 3 jaren al tientallen voorstellen vertrokken aan het adres van het college in de hoop van …..      Graag geef ik enkele voorbeelden van N-VA tussenkomsten met impact op het bestuur … en vergeef mij, dat ik mij beperk tot enkele van mijn tussenkomsten, daar ik deze natuurlijk ken  (of toch zou moeten kennen J)…   Ik beperk mij tot 6.

 

  • Maaltijdcheques -    In de gemeenteraadszitting  van oktober 2013 stelde ik voor om over te schakelen naar elektronische mcs, wat een efficiëntiewinst en een heuse besparing zou betekenen.   De schepen van personeel veegde mijn voorstel direct van tafel … want de stad was daar niet klaar voor …    Amper 2 maanden later , in dec 2013,   voerde de stad in de gemeenteraad de elektronische mcs in, hetgeen een jaarlijkse besparing betekent van bijna 100.000  € per jaar ….   Het kan verkeren, zei Bredero !  Pittig detail : de effectieve geboorte  van de elektronische maaltijdcheques  dateert van eind september 2014 … jawel 9 maanden later …  J    Deze trein der traagheid kostte de stad terug heel wat geld.  

 

  • City bikes  -  op zich een mooi verhaal en het paradepaardje van onze schepen van sport …  Brugge  heeft nu  100  blauwe fietsen (tja, geen rode …)  ter beschikking, meteen het grootste aanbod van fietsen van alle 44 gekende Blue-bike punten in ons land.    Het stadsbestuur heeft zich – in alle euforie --  zwaar vergaloppeerd  in dit dossier.   In West-Vlaanderen was Brugge trouwens de enige stad/gemeente  die de Blue-bike fietsen gratis aanbood, wat een kost lastens de Brugse belastingbetaler betekende van ongeveer 73.000 € !   (Brugge betaalt 2 €,  de Vlaamse overheid 1 €)      In de meeste Vlaamse gemeenten hanteert men een billijk tarief van 1 € tot 3 € per dag per fiets.   Belangrijk is ook  te onderlijnen dat hier met stadssubsidies zwaar geconcurreerd wordt met de fietsenverhuurders in onze stad die er hun boterham mee moeten verdienen !   Het gratis verhaal hebben we vorig jaar – door onze tussenkomst – doorprikt …   Het liep uit de hand … ’s morgens waren er frequent geen fietsen meer beschikbaar ..   Nu wordt alvast reeds een zeer billijk tarief van 1 € aangerekend en is het systeem terug beheersbaar.

 

  • Stadsorganisatie  -  in maart 2014 stelde de nieuwe adjunct-stadssecretaris een nota op met een waslijst acute pijnpunten op vlak van personeelsbeleid en organisatieontwikkeling :  een krikkemikkig prestatiebeoordelingsbeleid, een gebrek aan inspraak en communicatie, een gebrek aan respect en vertrouwen, een bureaucratische manier van werken, een versnippering van diensten,  onvoldoende digitalisering, enz …  Vanuit mijn jarenlange ervaring m.b.t. deze belangrijke thema’s moeten we toegeven : op al deze vlakken is Brugge veel te lang een middeleeuwse stad gebleven…  Eén voorbeeld : we moeten absoluut inzetten op een positief absenteïsmebeleid; de absenteïsmegraad in onze stad bedraagt immers in 2014 9,57 %, bij het OCMW zelfs 12,51 % …    Begin 2014 werd het veranderingstraject NENO (= naar een nieuwe organisatie) opgestart, een traject broodnodig voor onze stad …   Vanuit N-VA volgen we dan ook de stappen die vooruit gezet worden … in het belang van de klant, zijnde onze inwoners, onze bedrijven en onze bezoekers.

 

  • Actieplan werkgelegenheid -  in de gemeenteraad van april 2015 stelde het stadbestuur zijn actieplan ‘werkgelegenheid’ voor.    De rooms-rode meerderheid was al 2,5 jaar bezig  …   Voor deze prioritaire doelstelling is slechts 1 miljoen € voorzien, zijnde amper 0,4 % van de stadsbegroting … Dit actieplan werkgelegenheid weegt veel te licht, het is immers slechts 11 blz. dik, .. euh dun … J  Voor ondernemers heeft dit bestuur geen warm hart.

 

  • Verkeersovertredingen  tijdens  de werkuren van stadspersoneel  - Sedert de jaren ’80  tot eind 2014 werden deze door de stadskas – lees: belastingbetaler --  aan het personeelslid terugbetaald.  De eerste volledig, de tweede voor de helft en de derde in een tijdspanne van 3 jaar niet meer.  Ingevolge onze tussenkomst werden deze terugbetalingen sedert begin 2015 volledig afgeschaft.   Het gaat weliswaar maar over een “paar duizenden” euro’s, maar dit dossier is wel symbolisch voor de manier waarop de stad soms met haar middelen omgaat …

 

  • Stadsfinanciën   - tja, wie mij kent, weet dat dit mijn stokpaardje is … dat heeft onze schepen van financiën  ook reeds aan den lijve ondervonden … onze tussenkomsten zijn voor hem meestal geen ‘blije mare’ ….   Hij was dit absoluut niet gewoon de afgelopen 12 jaar …  hebben we al meermaals kunnen opmerken …

 

 

Sedert 1/1/2014 moet ook Brugge de zgn. beleids- en beheerscyclus (BBC) toepassen, een gloednieuw systeem voor de planning, budgetopmaak, boekhouding, beleidsvoering en rapportering.  Het beleidsmatige en het financiële luik vormen vanaf 2014 – ook in Brugge – één geheel.   De nadruk ligt in de BBC op de beleidsevaluatie in vgl. met het meerjarenplan 2014-2019.  Iedere stad of gemeente moet immers kunnen aantonen dat ze financieel gezond is en blijft. 

 

“De stadsfinanciën zijn kerngezond …… “ …..    zegt onze schepen van financiën.    Tja …   Ik zou het eerder omschrijven als :  “de stadsfinanciën van Brugge  zijn minder ongezond dan deze van sommige andere gemeenten/steden ….  “

De schulden van de steden en gemeenten variëren immers van ruim vijfduizend euro per inwoner tot nul euro.   In Brugge bedragen deze nu 835 € per inwoner (totale schuld van 97 miljoen €).   Dat valt dus nog mee …     Maar volgens de meerjarenbegroting stijgt de stadsschuld in 2019 tot 134 miljoen € …     (+ 36 % !)   Er zijn duidelijk veel hogere leningen gebudgetteerd ; in 2014 b.v. werd 5,5 miljoen euro geleend, in 2015 zijn voor 24,5 miljoen aan leningen gepland.     En dat ondanks het feit dat men voor meer dan  28 miljoen € aan verkoop van gebouwen voorziet tijdens deze legislatuur … een recordbedrag.    In 2015 b.v. moeten we 7 miljoen €  opbrengsten halen uit de verkoop van eigendommen.  (in 2016  : 8 miljoen €)   Ons resultaat op kasbasis (= het beschikbare werkkapitaal - het geldelijk resultaat uit de werking en de investeringen op kasbasis ) stond aanvankelijk gebudgetteerd op amper 1,2 miljoen € -  1 jaar geleden zaten we nog aan 25 miljoen € ;  het resultaat op kasbasis moet volgens de regelgeving ieder jaar minstens 0 € bedragen.    Alleen door  o.a. het optrekken van de leningen en de verkoop van stadseigendommen, komen we niet in het rood, want een negatief ‘resultaat’ op kasbasis is bij wet verboden.   In de Krant van West-Vlaanderen lazen we onlangs het antwoord op onze vraag in de gemeenteraad waarom zoveel eigendommen verkocht worden …   “het is niet om geld in het laatje te brengen, we willen af van leegstaande panden” …     Onder welke noemer men het antwoord van de schepen wenst te catalogeren, laten we aan de wijsheid van de aandachtige en wakkere Bruggeling over …  In de gemeenteraad van maart 2015 hebben we het stadsbestuur opgeroepen om zeer kritisch te zijn wat de verkoop van stadseigendommen betreft, die alleen een eenmalige financiële injectie genereert, maar ons waardevol patrimonium wel structureel armer maakt  …  Het mag trouwens ook niet de bedoeling zijn om stadspatrimonium onder de prijs te verkwanselen, zoals men dat b.v. in een stad als OOSTENDE wel gedaan heeft …   en u weet wie daar de scepter zwaait … L

Weet ook dat het stadsbestuur  tot heden 2 bulletleningen heeft lopen voor een totaal bedrag van 10,5 miljoen € …  dat zijn leningen waarbij men alleen maandelijks een kleine intrest betaalt, maar waarbij het kapitaal op de eindvervaldag (b.v. 10 jaar later) in 1 keer moet terugbetaald worden …     Dat zijn duidelijk financiële trucs om de cijfers NU op te smukken en de volgende legislaturen te hypothekeren …   het is mijn plicht als raadslid om dit onder de ogen van de mensen te brengen.

 

En weet ook dat de stad zowel in 2012 als in 2013 met een negatieve autofinancieringsmarge zat, wat betekende dat er onvoldoende middelen waren om de leningen af te lossen.  De autofinancieringsmarge is wat jaarlijks overschiet van het exploitatieresultaat (ontvangsten min uitgaven)  nà betaling van de leningslasten. De autofinancieringsmarge is dus een parameter die aangeeft of een gemeente vanuit de exploitatie zijn leningen kan aflossen. Deze moet op het einde van de legislatuur positief zijn. We konden dus in feite de leningen niet betalen …  en ja, zo krijg je dan het etiquette van ‘leugenaar’ opgespeld …   maar ik denk dat de waarheid in mensentaal mag en moet gebracht worden aan de Brugse bevolking.     In 2019 kan/mag immers een negatieve autofinancieringsmarge NIET meer volgens de bepalingen van de Beleids- en Beheerscyclus.   Van in den  beginne heb ik dan ook meermaals opgeroepen om de tering naar de nering te zetten ….    En ons te behoeden voor financiële katers, zoals b.v. in 2013, in het dossier van de Decaux busschuilhokjes, toen de stad ingevolge een BTW-meningsverschil met de betrokken onderneming minstens 600.000 € verloor …    (contract met of zonder BTW  … men was dit vergeten te melden)  Met dit geld konden we in Ver-Assebroek direct meerdere busschuilhokjes zetten, nietwaar Hugo … !?

Wat 2015 en volgende jaren betreft, moeten we zeker en vast de werkingssubsidies (grootste inkomstenbron – 45 %) strikt opvolgen.  (o.a. Gemeentefonds, Toelagen voor het onderwijzend personeel en Stedenfonds)   Deze worden in 2015 begroot op 109 miljoen € en zouden tegen 2019 moeten doorstijgen volgens budget naar bijna 141 miljoen € …   (bijna 29 %)   We denken dat dit in deze huidige tijden van lage inflatie toch wel wat irrealistisch is.  Bovendien zijn onze inkomsten van het Gemeentefonds (thans 67 miljoen € - 2014) toch ietwat onzeker.   

De tweede grootste inkomstenbron in onze stad zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1600 – ongeveer 50 miljoen €), de derde inkomstenbron is de aanvullende belasting op de personenbelasting  (6,9 % - 34 miljoen €).   We hopen en houden ons hart vast (wellicht is er hier ook geen AED-toestel of defibrillator in de buurt … er zijn er slechts 4 door de stad voorzien ) deze aanslagvoeten niet verhoogd worden, …

Aan uitgavenzijde zijn de personeelskosten de grootste uitgave  (110 miljoen €, bijna de helft van het budget).    Deze stegen b.v. tussen 2008 en 2013 met 28 %  (index met 10 %)   Iedereen met gezond verstand, weet dat deze tendens onhoudbaar is :  het niet automatisch vervangen van gepensioneerde mensen is dan ook een logische en noodzakelijke beslissing  …   Om al deze redenen daarom is het voeren van een efficiënt, klantvriendelijk en zuinig beleid broodnodig.    Vanuit N-VA volgen we – vanuit onze oprechte bekommernis --  het financiële beleid van de  stad op de voet, met kritische argusogen, als noodzakelijke waakhond …    

 

We naderen het culinaire … maar eerst toch nog een dankwoordje.

In de eerste plaats alle mensen van de werkgroep organisatie, die deze avond mogelijk maakten, samen met wijngrootmeester Franky Baert.  Een dikke merci.

Vervolgens wil ik in naam van de NVA-fractie (zowel stad als OCMW) eenieder bedanken voor de input van informatie m.b.t. belangrijke thema’s in onze stad die leven bij onze mensen.  Jullie zijn mee onze oren en ogen in onze stad.   Bedankt voor alle relevante informatie die jullie ons, raadsleden, aanreiken !

Ook woord van dank aan onze vele vrijwilligers die door weer en wind, maar vol enthousiasme, ons HUIS-AAN-HUIS blad (65.000 ex.) verdelen, 3x per jaar.  Deze mensen zijn broodnodig, meer nog, we hebben er vaak te kort …  en u kent het Vlaams spreekwoord : vele handen maken licht werk.  Vandaar mijn oproep :  wenst u ook een aantal HAH-bladen in uw wijk of omgeving te verdelen, laat het weten aan iemand van de fractie of van het bestuur.  Het is gezond, houdt u fit ,u helpt onze afdeling en u steunt uw idealen.  Niets dan voordelen dus … J   Wij zijn u bij voorbaat bijzonder dankbaar !

En tot slot, mochten er hier vanavond nog mensen zijn die geen lid zijn van N-VA of slaagt u erin  om mensen te overtuigen om lid te worden … wel, het is het moment.  Voor slechts 12,5 €, bent u meteen lid tot Sylvesteravond 2016  en bouwt u mee in woord en daad aan het Vlaanderen van morgen.   Twijfel niet en laat het ons weten.   U bent meer dan welkom ! 

 

Zo, genoeg gepraat ….     Onze voordracht heeft wellicht uw honger, maar steevast uw dorst  fors aangewakkerd.   

 

Bedankt voor jullie aandacht.  Buon appetito !  Eet smakelijk en …

Prosit !  

 

 

Geert Van Tieghem

N-VA raadslid

31/10/2015

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is