Interpellaties gemeenteraadsleden N-VA 22 oktober 2013

Op 22 oktober 2013

Paul Desender: Tussenkomst meerjarenbegroting kerkfabrieken  BRUGGE 2014-2019

 

Bij het bekijken van de meerjarenbegrotingen van de diverse kerkfabrieken ben ik  even van mijn stoel gevallen. Ik wist dat de leiding van de katholieke kerk soms wat wereldvreemd is maar dat ze dit durven presteren had ik niet verwacht.

 

Als je alleen al kijkt  naar de exploitatietoelagen die de Brugse belastingsbetaler moet ophoesten stel je vast dat deze de komende zes jaar met meer dan  50% toenemen, van iets meer dan 1 miljoen EURO tot iets meer dan 1,5Miljoen EUR in 2019. Ik heb het dan nog niet over de investeringstoelagen.

En dit op een ogenblik dat het voor één ieder financieel moeilijker wordt. Op een ogenblik  dat alle publieke instellingen aan besparingen toe zijn en moeten snoeien is er voor de kerkfabrieken blijkbaar niets aan de hand. Ik ken geen enkele overheidsinstelling of organisatie die leeft van subsidies er maar durft van dromen dat hun toelagen de komende zes jaar met 50% zullen stijgen. Ik denk dat dit evenmin het geval zal zijn met de lonen van onze medeburgers. 

Ik heb gisteren nog gevraagd of we de staat van het vermogen van de diverse kerkfabrieken konden krijgen, maar dit werd mij via mail door een ambtenaar geweigerd. Ik moet wachten tot de goedkeuring van de jaarrekeningen.

Ik moet dus gebruik maken van cijfers die een achtbare voorganger gemeenteraadslid bijeengesprokkeld had.

Hieruit blijkt dat in 2010 de kerkfabrieken samen, voorzichtig geraamd over een vermogen beschikten van ongeveer 13 miljoen EURO en toch zal de belastingsbetaler de komende jaren tot 1,5 miljoen EUR per jaar aan exploitatietoelagen verstrekken.

Ik weet wat de schepen zal antwoorden: het is decretaal voorzien, ik kan er niets aan doen.  Het decreet bepaalt dat de gemeente jaarlijks moet tussenkomen wanneer en in die mate dat de kerkfabriek niet over voldoende inkomsten beschikt. Met een vermogen van 13 miljoen EUR kan men moeilijk beweren dat men niet over voldoende middelen beschikt. Op een ogenblik van schaarste aan middelen schaden dergelijke voorstellen  het algemeen belang van de gemeente en dan kan men wel optreden.

 In ons rijke Vlaanderen, wordt één op de tien van de kinderen geboren in armoede.  Dat zal in Brugge mogelijks wat minder zijn maar ook hier is er armoede en zijn er onvoldoende middelen om hieraan tegemoet te komen.

Daarenboven is het een maatschappelijk fenomeen dat de kerken leeg lopen. Uit een studie uit 2010 van Prof. Marc Hooghe van de KU Leuven, dus niet uit een vrijzinnig bastion blijkt dat het kerkbezoek in Vlaanderen nog 5,4% van de bevolking bedraagt en sinds 1976 toen het nog 36% bedroeg, jaarlijks haast lineair afneemt met 0,8%. Nu zouden we dus rond de 4% moeten zitten. Hij concludeert dat in 2016 de kerken leeg zullen zijn.  Het is duidelijk dat bij de opstelling van deze meerjarenbegroting hiermee geen rekening werd gehouden. Hoe minder kerkgangers hoe hoger de exploitatietoelagen.

Ik vraag dus uitdrukkelijk aan het schepencollege dat zij in gesprek zou treden met het Bisdom om deze toename van de exploitatiekosten binnen redelijke perken te houden en op termijn globaal te doen dalen. We kunnen deze middelen dan aanwenden voor sociale doeleinden. Dat er daarenboven een ernstig debat op gang zou komen met het bisdom en de diverse kerkfabrieken om te komen tot een aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de kerkgangers in Brugge. Waarvoor ik het grootste respect heb.

Ik doe ook een oproep aan het Bisdom om  constructief aan mee te werken aan deze oefening. De stad kan zich dan engageren om de vrijgekomen middelen aan sociale doeleinden te besteden. Op deze wijze wordt ook een belangrijke Bijbelse doelstelling  gerealiseerd.

 

Paul DESENDER

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

paul.desender [at] n-va.be

 

 

GEERT VAN TIEGHEM: Maaltijdcheques stad Brugge

 

Dat het reglement op de maaltijdcheques in Brugge wordt aangepast,  heeft uitsluitend te maken met de wetswijziging  dd. 2/8/2013, die ons leert dat maaltijdcheques  sedert  11/8/2013 een geldigheidsduur krijgen  van 12 maanden (i.p.v. 3 maanden).   Stad Brugge kan daar niets aan wijzigen, we kunnen dit alleen maar acteren.

We merken wel op dat het OCMW van onze stad met elektronische maaltijdcheques werkt, in tegenstelling tot de stad die het nog doet met papieren maaltijdcheques.        Het uitwerken van een   uniforme regeling lijkt ons echter logisch (en kostenbesparend) en kan steevast uitgewerkt worden tijdens de periodieke samenkomsten (die we toejuichen)  van de  personeelsdiensten van OCMW en stad.     De kostprijs bij de leverancier kan zeker dalen, als stad en OCMW de krachten bundelen.    De argumentaties, die we lezen in het BOC van 1/10/2013, raken o.i. kant nog wal   (opzegtermijn van 6 maanden,  onvoldoende winkels die elektronische maaltijdcheques aanbieden, werknemers zijn er niet klaar voor ….).

We kijken uit naar de samenwerking tussen STAD en OCMW  in deze.

 

Vriendelijke groeten,

Geert Van Tieghem

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

geert.vantieghem [at] n-va.be

 

 

GEERT VAN TIEGHEM: afschaffing van elektronische infoborden

 

Met verwondering nam N-VA-Brugge kennis van de beslissing van het stadsbestuur om de elektronische infoborden abrupt uit het stadsbeeld weg te nemen, omwille van budgettaire redenen.   De honderden socio-culturele verenigingen, die onze “scone” stad rijk is en waarvoor zich dagdagelijks duizenden vrijwilligers zich onbaatzuchtig inzetten, verkeren plots in de onmogelijkheid om hun diverse activiteiten via dit gesmaakte medium  aan te kondigen.   De digitale nieuwsbrieven van de stad Brugge en/of de verwijzingen op de website van de stad Brugge  zijn weliswaar zeer zinvol, maar vullen ons inziens de gecreëerde leemte niet in.  Met het gebruik van deze elektronische borden worden steevast andere doelgroepen bereikt.   Het gemeenschapsleven in al zijn diversiteit moeten we vanuit het stadsbestuur ten volle waarderen en ondersteunen.  Een gezond en sterk sociaal weefsel vormt immers de basis van onze democratie.  Vanuit N-VA hopen we dan ook dat het stadsbestuur deze beslissing, die we zeer betreuren, herziet  of minstens op zoek gaat naar volwaardige alternatieven om onze vele plaatselijke verenigingen en organisaties de noodzakelijke visibiliteit in het Brugse straatbeeld terug te geven, zowel  ten dienste van onze inwoners als van onze duizenden bezoekers.  We durven hopen op een positieve respons, waarvoor onze dank. 

 

 

 

Geert Van Tieghem

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

geert.vantieghem [at] n-va.be

 

 

GEERT VAN TIEGHEM: werkgroep verkeer – STOP met “STOP” ?

 

We namen kennis van de maatregelen die de werkgroep Verkeer in zijn verslag van 24 september jl. voorstelt.       Er stonden 49 verkeersproblematieken op de agenda :  11 stuks kregen een positief advies, 2 het etiket ‘te bespreken’ en 36 voorstellen, het overgrote deel,  werden met een ongunstig advies bestempeld.     Opvallend is de vaststelling dat het  gros van de voorstellen betrekking  had/heeft op het verbeteren van de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers ….  (plaatsen verkeersspiegels, parkeerverbod invoeren, snelheidsremmende maatregelen nemen, …)   Zelf had ik ook een voorstel ingediend tot het aanbrengen van zebrapaden op een bijwijlen zeer druk kruispunt in Assebroek (op 50 meter van een school met honderden kinderen), in een straat dan nog die thans volledig heraangelegd wordt … vreemd genoeg kreeg ook dit voorstel een ongunstig advies.   Het “toekomstakkoord voor Brugge” promoot in diverse artikelen overduidelijk het STOP-principe (eerst Stappers, dan Trappers, vervolgens Openbaar Vervoer en tenslotte Privé-vervoer), maar ik vind deze beleidsintenties helemaal niet terug in de beslissingen van de werkgroep en nu van het college …

Kan de schepen voor mobiliteit ons hiervoor een afdoende verklaring geven en/of de beweegredenen schetsen waarom dergelijke “STOP-vriendelijke” en budgettair vriendelijke voorstellen een ongunstig etiket krijgen ?

 

Geert Van Tieghem

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

geert.vantieghem [at] n-va.be

 

 

GEERT VAN TIEGHEM:  Decretale rapportering van de financieel beheerder

 

Vooreerst wensen wij de mensen van de financiële dienst en schepen Laloo te danken voor het goede gevolg dat ze aan ons verzoek gegeven hebben om dit jaar nog een tussentijdse, financiële rapportering voor te leggen.   Evenwel zijn en blijven wij vanuit N-VA in de overtuiging dat de raadsleden frequent (en zelfs maandelijks) recht hebben op heldere en financiële informatie.    Iedere lokale overheid moet immers transparante verantwoording afleggen over wat zij doen met belastingsgeld.  

In deze tussentijdse rapportering wordt een stand van de  rekening opgemaakt op datum van 30 september 2013, dus na 3 kwartalen.   Juiste, financiële conclusies trekken is zeer moeilijk  tot zelfs onmogelijk, omdat een correlatie met het tussentijdse (maandelijkse) budget ontbreekt ; er wordt alleen een vergelijking gemaakt met het initiële jaarbudget !      Toch 1 markant feit  wens ik te melden ….

We merken op dat  op 30/9  53 % van de vooropgestelde gewone ontvangsten al gerealiseerd werd (129,5 miljoen € op 229 € miljoen €).

Wat de gewone uitgaven betreft, zitten we op 30/9 aan een reeds vastgelegd percentage van 73 % (zijnde 166,5 miljoen € op 229,5 miljoen €).

Aan schepen Laloo stellen we dan ook volgende vraag  :  zit onze stad  financieel op de juiste koers, rekening houdend met deze tussentijdse financiële rapportering  ?  Wordt de opvallende discrepantie tussen inkomsten en uitgaven “toegefietst”  in het vierde kwartaal 2013 ?

 

Vriendelijke groeten,

 

Geert Van Tieghem

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

geert.vantieghem [at] n-va.be

 

 

GEERT VAN TIEGHEM:  Budget 2013 wijziging nr. 2 – met de voeten op de grond blijven

 

In vergelijking met de eerste budgetwijziging 2013/1  zien de cijfers die nu gepresenteerd worden er veel beter uit.   Jawel, dat verheugt ons … op het eerste zicht …   Het verwachte resultaat eigen dienstjaar wordt terug positief (€ 278.000 – nota bene  versus 2,4 miljoen negatief anno 2012) en het algemeen begrotingsresultaat 2013 stijgt verder door naar een 12,6 miljoen €, een groei met 7,4 miljoen €.  Op zich verheugend nieuws dus , maar laten we vooral met de voeten op de grond blijven en de cijfers in een juiste context plaatsen.

  • Vooreerst gaat het in casu om een budgetraming,  m.a.w. de prijzen worden pas bij de eindmeet uitgedeeld, nl.  in maart 2014, bij de voorstelling van de resultatenrekening anno 2013.  Nu kunnen we ons alleen maar spiegelen aan de  tussentijdse resultatenrekening tot en met sept. 2013, cfr. agendapunt 54 van deze raad.
  • Dat we terug met een --- laten we hopen --- positief resultaat eindigen, is te danken aan de louter technische inboeking t.b.v. 1 miljoen € n.a.v. de kapitaalverhoging Publi-T via Finiwo en de actualisering van de raming opcentiemen onroerende voorheffing  via de Vlaamse belastingsdiensten ten belope van 1,3 miljoen €. 
  • Bij de belangrijkste gewone uitgaven van het eigen dienstjaar valt natuurlijk de factuur van het  “busschuilhuisjes-debacle” op  (1,1 miljoen €) en de stijging van de personeelskosten met 0,5 miljoen €.   Goed is wel dat de leningskosten met 0,5 miljoen afnemen.
  • Bij de ontvangsten vorige dienstjaren kunnen we niet naast de toch wel zeer grote stijging met meer dan 6 miljoen € kijken van de aanvullende belasting onroerende voorheffing.  Dat is zeer opvallend, in de periode 2007 tot 2011 bleef deze nagenoeg stabiel op gemiddeld 38 miljoen.   Het is duidelijk dat  FOD FINANCIEN nog steeds – gelukkig voor de stad -- aan een heuse inhaalbeweging bezig is  …  op 2 jaar tijd  merken we immers een stijging met 12 miljoen €.   (tot bijna  50 miljoen €) En om aan 12,6 miljoen € algemeen positief begrotingsresultaat te komen wordt ook – wettelijk weliswaar -- het begrotingsresultaat anno 2012 meegeteld, zijnde een bedrag van 9,4 mijoen €.

 

 

M.a.w. beste raadsleden, laat we de mogelijkse euforie wat temperen, de cijfers in een juiste context zien en misschien ook eens kijken naar de tussentijdse resultatenrekening tot en met sept. 2013.  (infra, agendapunt 54)  

 

 

Geert Van Tieghem

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

geert.vantieghem [at] n-va.be

 

 

 

HUGO DE BONDT: interpellatie i.v.m. Dierenopvangcentrum 'Het Blauwe Kruis' en repliek op het antwoord van schepen Mieke Hoste

 

 

De stad Brugge en andere omliggende gemeenten leveren een financiële inspanning  ( 70.000 euro per jaar) voor een degelijke werking van het dierenopvangcentrum.

 

Zonder op de man te spelen hebben we er als gemeenschap belang bij én het recht om te weten of die investering beantwoordt aan de doelen en deze blijvend nagestreefd worden. Niet alleen omwille van het dierenwelzijn op zich, maar vooral om de sociale meerwaarde die een goede zorg voor huisdieren moet verwezenlijken. En hier stellen we ons als N-VA vragen over. Ook bij tientallen getuigenissen, die in ons bezit zijn, dringen zich pertinente vragen op.

 

Het lijkt onze fractie dan ook logisch dat u als bevoegde schepen van dierenwelzijn eveneens op de hoogte bent van de bezorgdheden van de Brugse burger. Het kan niemand koud laten in welke omstandigheden de dieren er in het asiel worden opgevangen.

 

Heeft u het dierenasiel bezocht in uw functie van schepen? En bent u van plan om regelmatig de uitbating te controleren, ondermeer op het naleven van de wettelijke bepalingen wat betreft dierenwelzijn? Met andere woorden, de Stad heeft ten allen tijde bezoekrecht van het dierenasiel. Is er al ooit gebruik gemaakt van dit recht?

 

In de krant konden we lezen dat de voorzitter van de vzw verklaarde dat het gebouw 35 jaar oud was en dat er dringend investeringen dienen te gebeuren. Hij suggereerde een verhoging van de jaarlijkse subsidies. Het dierenasiel dringt bij de stad Brugge en de aangesloten gemeenten aan om de subsidiëring te verhogen naar 0,25 euro per inwoner (in plaats van 0,11 euro vandaag).

 

Toch zijn subsidies niet de enige bron van inkomsten van de vereniging. Zij halen ook inkomsten uit peter- en meterschappen voor de dierenhokken, uit het steunfonds ‘Het Kattenplan’; uit de verkoop van dieren, uit legaten, en uit de opbrengsten van een kalender en de opendeurdag.

 

Heeft u zicht op de financiële situatie van de vzw Dierenopvangcentrum Het Blauwe Kruis? Kan u deze toelichten ? En indien u geen inzicht heeft in de rekeningen, zal u deze opvragen? Kan u tevens toelichten aan welke verplichtingen de vzw dient te voldoen om deze subsidies toegekend te krijgen? Wat is het standpunt van het College over het verzoek tot verhoging van de subsidiëring?

 

Ook zou er een probleem zijn met de bestemmingswijziging van de gronden van het domein (Krinkelstraat 4). Gronden die oorspronkelijk zijn voorzien als loopweide voor honden zijn nu omheind en dienen nu als loopweide en stalling van privé-dieren (al reeds vanaf 2011). Ook pony’s, ezels, schapen, geiten en kippen worden er gehouden.

 

Is er destijds een aanvraag ingediend tot bestemmingswijziging van die gronden? Zijn die paarden, pony’s en ezels geregistreerd? Behoren zij toe tot een eigenaar en wordt voor deze dieren een vergoeding ontvangen van de eigenaars? Of gaat het hier om verwaarloosde en achtergelaten dieren?

 

Ons voorstel is simpel en duidelijk. Wij pleiten voor regelmatige controles van het dierenasiel. Dat de stedelijke overheid de werking gaat controleren en daar de subsidie van afhankelijk maakt. Enkel op die manier kan u de bezorgdheden van de vele Brugse dierenliefhebbers wegnemen.

 

REPLIEK:

 

Vooreerst, laat mij duidelijk zijn, het was/is absoluut mijn bedoeling niet om schade toe brengen aan de goede naam van VZW Het Blauwe Kruis. In tegendeel! Ik ben er van overtuigd dat we beiden hetzelfde belang nastreven: de goede opvang van dieren in de best mogelijke omstandigheden.

 

De VZW dient echter wel rekening te houden dat er kritiek wordt geuit op de werking van het dierenasiel komende vanuit bezoekers, vrijwilligers en ook dierenartsen.

 

Echter is het mij ondertussen duidelijk geworden dat het dierenasiel probeert te roeien met de riemen die ze heeft. De infrastructuur is inderdaad verouderd en aan renovatie toe.  Uit de verklaringen in de pers mocht ik lezen dat de VZW niet beschikt over de middelen om dit te realiseren.

 

Als dierenvriend vind ik natuurlijk dat er geen middelen genoeg kunnen gaan naar het dierenasiel. Als politicus begrijp ik ook dat in het huidige besparingsklimaat het voeren van een pro   verhoging   van   de   subsidies   een   zeer   moeilijk   maatschappelijk   debat.   Daarom   is transparantie in de cijfers nodig, daarom vraag ik ook controlebezoeken aan het dierenasiel. Enkel zo kan u duidelijkheid verschaffen over de werkelijke situatie waarin het Blauwe Kruis zich bevindt. Enkel op die manier kan deze gemeenteraad, en dus bij uitbreiding de Bruggeling, zich een geïnformeerd oordeel vormen over de werking en de noden van het dierenasiel.

 

Hugo De Bondt
Gemeenteraadslid N-VA Brugge
hugo.debondt [at] n-va.be

 

 

Patrick Daels: tussenkomst GR 22/10/2013  bij agendapunt 35 : aanpassing rechtspositieregeling

 

N-VA is uiteraard tevreden over de voorgestelde aanpassing van de rechtspositieregeling, meer bepaald bij  artikel 14 – paragraaf 1, waarbij kandidaten die voor aanwerving in aanmerking willen komen voortaan moeten voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.  We zijn blij dat we dit heuglijk moment na 47 jaar mogen meemaken en mee goedkeuren.

 

 

Patrick Daels

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

patrick.daels [at] n-va.be

 

 

Patrick Daels: tussenkomst GR 22/10/2013  bij agendapunt 25 : lestijdenpakketten goedkeuren.

 

N-VA  heeft  op zich geen probleem met het goedkeuren van dit agendapunt.

Toch hebben we 1 bedenking  en voorstel tot verbetering :

Ik ken persoonlijk enkele reeds jarenlang trouwe avondschoolstudenten bij SNT.  Ik spreek hier dus namens ervaringsdeskundigen.   De gebruikelijke lestijd van bijvoorbeeld de afdeling  ‘Russische taal’ is telkens ‘s avonds van 18u.00 tot 21u.20.  Dit betekent : per avond 3 uur les, en daarbovenop een pauze van 15 à 20 minuten. 

 Nu blijkt vanuit didactisch oogpunt een lesduur van 2 uur 30 (+ pauze) per avond een stuk efficiënter te zijn.  3 uur is echt wel te lang om de concentratie op peil te houden.  Zeker omdat het hier om avondonderwijs  gaat, na de gewone professionele dagtaak.

Bovendien stopt het schooljaar bij SNT telkens reeds rond 10 Mei.   Met als gevolg een zomervakantie-onderbreking tussen 2 opeenvolgende  schooljaren van bijna 3 maand.  En dit vinden de taalcursisten zelf echt wel te lang.  Onze fractie stelt zich dan ook de vraag wat het nut is van te lange lestijden en een ingekort schooljaar en wie daar baat bij heeft ?  Volgens ons zijn dat zeker niet de avondschoolstudenten.

Ter illustratie kan ik ook meegeven dat in een gelijkaardige avondschool te Gent,  genaamd Het Perspectief  (verbonden aan U-Gent),  de lessen voor diezelfde opleiding doorgaan van 18u.10 tot 21u.00 – ook onderbroken door een pauze van 20 minuten en dus : 2u30 lestijd per avond.  En het schooljaar duurt er tot eind juni.

Daarom stelt onze N-VA fractie voor om in de toekomst de lestijden bij SNT te reduceren tot 2u.30 per avond en het schooljaar te laten duren tot 2de helft juni, zodat het totale pakket voorziene lesuren behaald wordt.  En uiteraard zien we graag dezelfde redenering toegepast voor andere gelijkaardige volwassenonderwijstypes waarvoor de stad Brugge verantwoordelijk is. 

 

Patrick Daels

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

patrick.daels [at] n-va.be

 

 

Patrick Daels: tussenkomst GR 22/10/2013    bij agendapunten 7 (los) en 8 (vast) : nieuw terrassenreglement.

 

Voorzitter,  burgemeester, schepenen, collega’s,

 

Eerst en vooral wil ik vanavond op deze gemeenteraad onze fractieleidster laten verontschuldigen.  Ann Soete heeft mij gevraagd om deze tussenkomst namens haar in het halfrond te brengen.  Temeer omdat dit onderwerp al in de vorige legislatuur één van haar stokpaardjes was en waarbij zij met recht en rede reeds lang vragende partij is tot grondige herziening van dit reglement.  Haar gedrevenheid hiervoor is des te groter omdat er een ruim draagvlak bestaat voor een volledige en grondige herziening van dit dossier.   We keken er met belangstelling naar uit en waren alvast tevreden dit minstens op de agenda van deze gemeenteraad terug te vinden .

 

Maar, ja… helaas stellen we vast dat deze meerderheid het leuk vindt om pluimen op eigen hoed te steken.  We herinneren u er aan dat N-VA reeds jaren vragende partij is voor een nieuw aangepast terrassenregelement en wij hebben hiervoor heel wat constructieve ideeën aangereikt en omschreven in ons verkiezingsprogramma.  En wat lezen we op 14 oktober 2013 (dus meer dan 1 week voor deze gemeenteraad)  in Het Nieuwsblad : een artikel getiteld “soepeler reglement Brugse horeca uitbaters” en ik citeer 1 zinnetje uit het betreffende artikel : “Uitbaters krijgen de mogelijkheid om het hele jaar door losse terrassen te plaatsen, wat wil zeggen dat ze een enkele rij tafels en stoelen tegen de gevel mogen zetten.” En bovenaan uiteraard een opvallende foto van een glunderende burgemeester Landuyt en schepen Decleer tussen enkele Brugse horeca-uitbaters.

 

Dus van deontologie gesproken ; pluimen op eigen hoed steken en de basisregels van de democratie met de voeten treden door dergelijk artikel in de pers te brengen ruim een week voor het debat en de stemming in de gemeenteraad hierover aan bod komt.  Dat kan tellen…

 

In de rand wil ik hier ook nog opmerken dat wij enigszins verbaasd waren op de agenda van de berekken te zien dat het agendapunt  9  over het financiële en fiscale luik van het voorliggende terrasregelement nu blijkbaar ook al tot de bevoegdheid van SP.A schepen Lambrecht blijkt te behoren.  Is hier ook sprake van een truitjeswissel ?  Vreemd….

 

Maar goed, nu ten gronde :

 

* N-VA betreurt ten zeerste dat er blijkbaar helemaal geen overleg heeft plaatsgevonden met de horeca-federatie.  Hoe valt dit nu te rijmen met de fameuze “inspraak” die deze meerderheid pretendeert zo hoog in het vaandel te voeren ?  Nog maar pas in de vorige gemeenteraad van september heb ik u de vraag gesteld of jullie als lokale overheid aanspreekbaar zijn voor nieuwe bedrijven die zich in Brugge komen vestigen.  En helaas moet ik deze keer vragen waarom jullie geen overleg plegen over dergelijk belangrijk en langverwacht nieuw terrassenreglement met de sector voor wie het uitgerekend bedoeld is, de horeca ?  En dat in een stad zoals Brugge waar uitgerekend de horeca één van onze grote economische trekkers en uithangbord is.  We spreken hier toch over 2500 werknemers, 700 horeca-ondernemers waaronder een pak Bruggelingen.

 

* Wij stellen ons ook de vraag waarom er  geen indeling van de stad in strategische horecakernen en dus geen verscheiden aanpak volgens  ligging voorzien wordt in het nieuwe reglement : het majestueuze van de markt, de toeristische gouden driehoek, de Brugse cafés van de Vismarkt, het jongeren uitgaanskwartier Eiermarkt-’t Zand, de Vlaamse keuken van het Simon Stevinplein, de Centrum –Winkelstraten, Het Zilverpand enzovoort.  Een verscheiden aanpak van verscheiden situaties is volgens N-VA noodzakelijk in een degelijk Horeca beleidsplan.  Ik vermoed dat de bevoegde schepen hierop zal verwijzen naar artikel 10 uit het voorliggende reglement.  En dat is dan ook niet geheel onterecht, maar volgens ons wel veel te vaag geformuleerd. 

 

* wij hebben ook een ernstige bedenking ivm het feit dat “losse terrassen” elke avond volledig moeten binnengehaald worden.  Dit zal voor veel horeca-uitbaters een onhaalbare zaak worden omwille van enerzijds de extra werklast en anderzijds in veel gevallen een gebrek aan fysische plaats om dit materiaal zomaar binnen te zetten in de zaak.

 

* een positief element uit het nieuwe reglement losse terrassen betreft de grote uithang-menukaarten van 100 x 60 cm die verplicht  aan de gevel van de horecazaak moeten uithangen.  Dit helpt volgens ons om het “op-straat-ronselen” van klanten te vermijden en dat vinden wij belangrijk.

 

* ik wil eventjes dieper ingaan op de artikels 6 en 8 van de losse terrassen.   Volgens onze N-VA-fractie  moet er in artikel 8 vooral bepaald worden hoeveel meter tov van de stoep(rijweg)rand moet vrijgehouden worden voor voetgangers, rolstoelgebruikers en slechtzienden.  Eerder dan te bepalen dat maximaal 1,5 meter “diep tegen de gevelzaak” toegelaten is.  En hierop zal u vermoedelijk verwijzen naar artikel 6.  En dan is ons antwoord hierop dat ook dit artikel 6 veel te vaag geformuleerd is.  Bovendien vernam ik van mijn collega Sabine Helleputte,  dat de verkeerscommissie hierover een concreet advies geformuleerd heeft in verband met een gegarandeerde voldoende en veilige doorgang voor voetgangers èn rolstoelgebruikers en blinden en slechtzienden - en dit expliciet op te nemen in het voorliggende nieuwe reglement.  Hetzelfde geldt voor het advies van de Stedelijke adviesraad voor personen met een beperking.  Dit laatste advies zal u ook bekend zijn (ik verwijs naar de mail van mevrouw Lieve Dossche die alle gemeenteraadsleden eind vorige week ontvangen hebben).  Op het berek werd helaas duidelijk dat u op de adviezen van beide raden niet wou ingaan. Dit betreuren wij ten zeerste.  In deze zelfde context menen wij te begrijpen dat toelating voor terrassen finaal beslist wordt door het college, maar dan gebaseerd op advies van de politie.  Wij hopen, dat het college in deze weldegelijk rekening zal houden met het advies van de politie. 

 

* N-VA hecht zeer veel belang aan een kwaliteitsvolle uitstraling van de opgestelde vaste en losse terrassen en wij willen dan ook liefst geen kakafonie van kleuren, merken, logos, vormen van parasols, alsook geen wildgroei aan allerlei publiciteitsborden enzovoort… zien.  Een verzorgde nette  ordentelijke aanblik van de terrassen zal de aantrekkelijkheid en dus de omzet voor de horeca-uitbaters, die tenslotte veel geld betalen voor hun terrasvergunning , alleen maar ten goede komen.   En terzelfdertijd versterkt dit op zijn beurt ook nog eens het imago van ons geliefde Brugge, de mooiste stad van Vlaanderen ! 

 

* N-VA dringt er dan ook op aan dat er voldoende effectieve controle wordt uitgevoerd op het goed naleven van het reglement, niet alleen wat betaling van de retributie betreft, maar vooral ook op de kwalitatieve uitstraling en het respecteren van de opgelegde vormaspecten.  Is daar al over nagedacht hoe dit in de praktijk zal gebeuren op een georganiseerde,  systematische en objectieve manier ?

 

 

Agendapunt 8 – vaste terrassen

 

* volgens N-VA is het absoluut een gemiste kans om vaste terrassen ook in dit nieuwe reglement slechts voor een beperkte aantal maanden per jaar te vergunnen.

Wij en diverse horeca uitbaters met ons vinden het alvast geen goed idee dat horecazaken die normaal tussen 15 maart en 15 november vergund zijn voor vaste terrassen, deze vaste terrassen op 15 (of zoals dit jaar 17) november moeten afbreken en de volgende dag “losse” terrassen mogen plaatsen.  Dit lijkt ons een overbodige verspilling van kosten en energie.  Het opzetten en afbreken kost jaarlijks om en bij de 5.000,00 EUR. Je moet daarvoor een loodgieter, een timmerman, een elektricien en een firma gespecialiseerd in zonnewering aanspreken. In de winter moet je het  terras ook nog stockeren. Jaarlijks afbreken en terugplaatsen veroorzaakt bovendien schade.  Tot 7 werkkrachten zijn er nodig om de constructies te verplaatsen.

N-VA vraagt daarom met aandrang om in het nieuwe reglement te willen voorzien dat die horeca-zaken die hun vast  terras het hele jaar door willen laten staan, dit gewoon kunnen doen.  365 (of 366) dagen per jaar. 

 

Dank voor het luisteren naar onze opmerkingen en goedbedoelde suggesties, die wij graag opgenomen willen zien in de definitieve versie van de nieuwe vaste- en losse- terrassen- reglementen.

 

Patrick Daels

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

patrick.daels [at] n-va.be

 

 

Eric Lagrou: Het nieuwe politiehuis

 

Voorzitter, burgemeester, schepenen en collega’s raadsleden,

Onze fractie zit met vragen over het nieuwe politiehuis.

Dat is een nieuw mooi gebouw, goed gelegen en vlot bereikbaar. Een politiehuis dat tweemaal werd geopend. Éénmaal door de oud burgemeester en een tweede maal door onze nieuwe burgervader. Elkeen wilde een stuk van de eer.

En toch rust er mogelijk een vlekje op dat feestprentje.

U zult het met ons eens zijn dat de stedelijke overheid een voorbeeldfunctie heeft, zeker wanneer het de eigen openbare gebouwen gaat en dan nog specifiek het politiecentrum.

We zitten met een aantal vragen. We doen dat in het belang van de veiligheid van de politiemensen die er dagdagelijks 24u op 24u hard werken ten dienste van onze burgers. En ook in het belang van de vele mensen die dagelijks het politiehuis bezoeken.

Onze hoop is immers dat het nieuwe bestuur de eventuele fouten van het vorige bestuur kan herstellen zodat onze politiemensen en hun gasten veilig kunnen werken in dat indrukwekkende gebouw. Want, mocht er iets fout zijn, wie is dan verantwoordelijk? De burgemeester of het hele college?

Concreet willen we een antwoord op de volgende vragen:

-             Klopt de bewering als zou er momenteel nog steeds geen brandpreventieplan zijn voor het politiehuis?

-             Als dat zo zou zijn, wat is de oorzaak daarvan? Te weten dat het gebouw al geruime tijd in gebruik is.

-             Wat wordt er door u ondernomen om dat brandpreventieplan toch nog en liefst snel in orde te brengen, zodat de veiligheid gewaarborgd is?

-             Bestaat er trouwens al een evacuatieplan mocht er mogelijk, maar hopelijk nooit, een brand of een ontploffing plaatsvinden?

-             Werd er in dat gebouw al een brandalarmoefening gehouden?

-             Nog iets: er zijn zonneweringpanelen rondom het gebouw geplaatst. Vormt dat bij brand geen belemmering om van buitenaf te kunnen blussen en eventueel mensen te evacueren. In dat verband zei iemand mij dat de brandweer deze panelen in voorkomend geval kan wegknippen en naar beneden laten vallen, om zo verder te werken. Dan kan misschien mogelijk zijn, maar heb hier toch mijn twijfels over. En het zou bovenal kostbare reddingstijd zijn die verloren gaat.

-             Moet de politie overigens niet over een eigen brandweerploeg beschikken, zoals dat voor andere bedrijven geldt vanaf een aantal werknemers ?

-             Klopt het dat de stadsgeneesheer recent op werkbezoek is geweest in het politiehuis, omdat er aanwijzingen zijn over een ongewoon aantal gezondheidsproblemen? Resultaten daarover zullen er vermoedelijk nog niet zijn, maar ik verneem er graag meer over eenmaal dat rapport klaar is.

We kijken uit naar uw antwoorden. Immers, wat voor privéburgers en ondernemers geldt wanneer zij een woning of gebouw betrekken, moet toch ook gelden voor het huis van de politie.

Dank u.

 

Eric Lagrou

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

eric.lagrou [at] n-va.be

 

 

Noelia Sanchez: Biodiversiteit aan de Brugse vesten

 

Er is een grote, zorgwekkende bijensterfte in België. Nochtans zijn deze dieren van groot belang.  Zowel voor ons ecosysteem,  de landbouw als op economisch vlak. Een dikke 52 procent van onze dagelijkse productenmix in onze warenhuizen zou verdwijnen.

1/3 van de vlinders is al weg uit Vlaanderen en ander derde is op weg dat te doen.

Er zijn steeds minder mussen, spreeuwen, en andere vogels. 

 

Dit zijn enkele voorbeelden om aan te tonen dat onze biodiversiteit dag na dag drastisch afneemt.

 

Wij, als N-VA Brugge,  zijn van mening, net als vele collega’s waarschijnlijk, dat we als stad ons uiterste best moeten doen om de natuur te helpen.

 

Onze vesten zijn een ideale plaats om aan biodiversiteit te doen. We vragen dan ook om de vesten, die heel vaak gebruikt worden door de mens; wandelaars, fietsers, lopers…, ook in te richten voor dieren. Volgende kleine “ingrepen” kunnen worden gedaan:

We zouden bloemenweiden kunnen aanleggen; meer struiken die diervriendelijk zijn, planten; bijenhotels en nestkasten hangen; boomputten opgevuld met inheemse bloemen neerzetten;  takkenhagen die een habitat vormen voor kleine zoogdieren, amfibieën, ongewervelde dieren; hagen planten van verschillende inheemse soorten; enz.

Wat is het beleid van stad Brugge rond biodiversiteit (aan de vesten)? En kan het stadsbestuur zich er in vinden om het potentieel aan de vesten meer te benutten?

De sensibilisering om de natuur te herstellen, beste schepen, beste burgemeester, begint bij u, bij mij, bij ons,  bij de gemeenteraad en het stadsbestuur.  

Ik wil alvast starten met mijn inzet voor de biodiversiteit en daarom overhandig ik u, schepen van groen en burgemeester, in naam van N-VA Brugge, een mengeling stuifmeelrijke bloemen.

 

Noelia Sanchez
Gemeenteraadslid N-VA Brugge

noelia.sanchez [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is