INTERPELLATIES GEMEENTERAADSLEDEN N-VA 17 september 2013

Op 19 september 2013

ANN SOETE: NACHTWINKELS IN BRUGGE

Mevrouw de schepen,

Nu we in de pers hebben kunnen lezen dat de uitbaters van de imago-verlagende  zélf reeds gaan klagen dat er in Brugge een grove wildgroei is aan nachtwinkels, vind ik het zeker de moeite om hier een interpellatie aan te wijden.

Ik heb niet direct verwacht reeds nu al een antwoord te krijgen op mijn schriftelijke vraag van vorige week, namelijk

Wanneer is de eerste nachtwinkel er gekomen?

In welke mate is de aangroei gebeurd, procentueel, in de binnenstad en de randgemeentes?

Hoeveel zijn er exact vandaag?

Maar vooral : welke maatregelen gaat u nemen om deze wildgroei een halt toe te roepen?

 

Mevrouw Decleer, je bent nu toe aan je derde mandaat als schepen van lokale economie. Op het einde van de vorige legislatuur kreeg je van de Brugse Stadsomroep een dikke buis wegens absoluut gebrek aan initiatief en visie. En ze waren dan nog zeer meedogend voor jou. Het spijt me het te moeten zeggen, maar het gebrek aan ook maar enig beleid is dan ook het kenmerk van jouw beleid als schepen van lokale economie. Je enige verwezenlijking is bij wijze van spreken het aantrekken van een Carrefour op de Markt in Brugge. Op één van de mooiste open ruimtes van Europa nota bene!

Je reactie op de negatieve berichtgeving over bepaalde restaurants op de Markt van Brugge was echt wel heel  simpel .In het Nieuwsblad van 30 augustus reageerde je dat je verrast was met het resultaat van het onderzoek. Elke Bruggeling is hiervan op de hoogte, alleen de schepen van lokale economie moet hiervoor een enquête laten uitvoeren. Er is immers geen enkele stad die zoveel  Michelinsterren heeft als Brugge. Ware het niet beter geweest te benadrukken hoeveel kwaliteit we wél hebben in Brugge. In de horeca, met of zonder ster, maar ook bij de kleinhandelaars die zich dag in dag uit inspannen voor hun klanten en zo een ware ambassadeur zijn voor onze stad.

Maar ik kom terug op mijn interpellatie. In verband met de nachtwinkels krijgen we een koekje van hetzelfde deeg. Reeds in februari 2011 werd aangekondigd dat er een nieuw reglement voor nachtwinkels zou komen. We zijn nu reeds meer dan twee jaar verder , en het spreekwoordelijke kalf is bij wijze van spreken al verdronken, en opnieuw kondigt onze schepen van lokale economie aan dat er over afzienbare tijd een reglement zal komen. We gelooft dit nog??

Volgens gegevens die we hebben kunnen vinden, waren er eind 2011 in Brugge 31 nachtwinkels. Nu zijn er 45. Uit de enquête van de VVSG blijkt dat Brugge tot de kopgroep behoortinzake het aantal nachtwinkels en ook tot de absolute top behoort wat de toename ervan betreft. Het is , zoals ik al zei, zelfs zo erg dat zelfs de huidige uitbaters van nachtwinkels voorstander zijn van een streng reglement om de verdere wildgroei tegen te gaan.

Daarop kondigde je in het Nieuwsblad van 28 augustus opnieuw aan een reglement te zullen opstellen, nu het kalf niet meer te redden valt…Opnieuw scherm je met allerlei excuses omdat er nog steeds geen reglement is. Wij kunnen maar niet begrijpen waarom het maanden, zelfs jaren moet duren vooraleer je iets concreets onderneemt. Nu is het zogezegd omdat je moeilijkheden zou hebben met de omschrijving “nachtwinkel”. Nochtans bestaat er duidelijke wet die mogelijkheden biedt, namelijk de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. Je moet het warm water dus niet eens zelf uitvinden. Méér dan één derde van de Vlaamse gemeenten hebben reeds een dergelijk reglement uitgevaardigd : van Blankenberge, over Roeselare tot in Oudenaarde en Heusden-Zolder. Allemaal hebben ze er één en steeds geïnspireerd op de modellen aangereikt door UNIZ en het VVSG!

Zelfs steden en gemeenten die ook als toeristisch centrum zijn erkend en die identiek dezelfde problematiek kennen als onze stad, hebben een degelijk en sluitend reglement. Ik verwijs bijvoorbeeld naar Gent, erkend als toeristisch centrum, bij ministerieel besluit van 7 juni 2011, en om je te helpen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2011.

Je kan ze van mij krijgen…

In het reglement van de stad Gent wordt een duidelijke omschrijving gegeven van het begrip nachtwinkel en winkel voor telecommunicatie. Toepasbaar dus in een toeristisch centrum. Waarom is dit hier in Brugge dan zo een groot probleem, of ligt het probleem bij onze schepen?

Wij pleiten in ieder geval voor strenge voorwaarden om een vestigingsvergunning te krijgen en te behouden. Naast de klassieke voorwaarden die van toepassing zijn op alle uitbatingen is het belangrijk dat voorafgaand aan de toekenning moet worden onderzocht of de nieuwe aanvraag de ruimtelijke draagkracht van de zone niet wordt overschreden, en of dit verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening. Wij zijn er voorstander van dat er in een straal van minstens 500 meter rond een bestaande nachtwinkel geen nieuwe meer kan bijkomen. De wet laat dit wel degelijk toe! Dit zou voor Brugge reeds een sterke beperking zijn op de toename van het aantal. Waarom bijvoorbeeld ook geen verbod binnen een bepaalde straal rond onderwijsinstellingen? Als we er nog maar aan denken wat hoofdzakelijk in nachtwinkels verkocht wordt, zou dit een goede zaak zijn. In gemeentelijke reglementen van sommige andere steden zijn er zelfs straten die gewoon uitgesloten worden van enige nachtwinkel (zoals in Oudenaarde bijvoorbeeld).

Ook voor de overdracht van bestaande nachtwinkels naar andere eigenaars moeten er beperkingen worden gesteld en moet er een ernstig moraliteitsonderzoek worden uitgevoerd naar toekomstige uitbaters.

Mevrouw de Schepen, je ziet : wij zijn zoals steeds constructief in onze oppositie.

Je hebt, bij wijze van spreken, op basis van mijn interpellatie een model van criteria. Wij verwachten dat je nu eindelijk iets zal ondernemen ten bate van een leefbare stad en ten bate van de lokale economie.

We vragen jouw engagement dat je uiterlijk tegen de volgende gemeenteraad met een sluitend reglement komt inzake nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, de zogenaamde imago-verlagende winkels.  Zo niet, dan bezorgen we je er zelf één!

 

Ann Soete

Fractieleider N-VA Brugge

17 september 2013

Gsm nr.:              0497361247

Ann.soete [at] n-va.be

 

 

 

GEERT VAN TIEGHEM: JAARREKENING OCMW 2012

In vergelijking met de budgettaire verwachtingen heeft het OCMW van Brugge -- wat de resultatenrekening anno 2012 betreft -- een overschot van € 226.000 geboekt.   Bij dit ogenschijnlijk mooi  resultaat wensen wij vanuit N-VA wel  3 belangrijke kanttekeningen  te plaatsen  :

1/ In vgl. met 2011 werd de OCMW-bijdrage van de stad in 2012 – in vgl. met 2011 – met meer dan  1 miljoen € hoger gebudgetteerd.  (van 21,8 miljoen € naar 22,9 € miljoen €).    Dit betekende een stijging met 5 %.   Wat het jaar 2013 betreft, stijgt  het budget van de bijdrage van de stad zelfs met  € 2 miljoen  (nu begroot op € 24,9 miljoen , een stijging met bijna 9 %) !   Een verdere analyse van de OCMW-stadstussenkomst leert ons dat de uitgaven van de stad  tussen 2007 en 2013 – een tijdspanne van amper 6 jaar – stegen met liefst 43 %.  (+ € 7 ,5 miljoen !)     Ter vergelijking : de consumptieprijsindex kende in diezelfde periode een stijging met slechts 15,5 %.   We stellen ons dan ook ernstige vragen of deze exuberante stijging wel verantwoord is.      Het is duidelijk dat – net zoals bij de stad trouwens – de kosten bij het OCMW veel sneller stijgen dan de opbrengsten. 

2/ Bij verdere analyse van de cijfers anno 2012  kunnen we vaststellen dat het werkingsresultaat van het (huidige) jaar 2012 in strikte zin  € 1,5 miljoen lager ligt dan begroot.     Het is enkel dank zij de verrichtingen die verband houden met vorige dienstjaren (nota bene : meer dan  € 2,5 miljoen ! – o.a. inning van aanzienlijke achterstallige RIZIV-forfaits) dat globaal een positief resultaat voorgelegd wordt.   Ook onze stadsrekening anno 2012 kon rekenen op een aantal soortgelijke, eenmalige meevallers.  Als we dus deze niet-recurrente inkomsten  niet meerekenen, dan fietsen we hier € 2 miljoen in het rood … (net gelijk aan de geciteerde verhoging in punt 1)

3/ Tenslotte gaat de solvabiliteit van ons OCMW er verder op achteruit.    De solvabiliteit meet de verhouding tussen het eigen vermogen (activa min schulden) ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen + vreemd vermogen).   Vorig jaar bedroeg deze nog 62 %, nu klokken we af op 58 %.   De langlopende en kortlopende schulden nemen toe met meer dan > € 24 miljoen  !  Het boekhoudkundig verlies wordt immers  niet volledig gedekt door de stadsbijdragen, waardoor het overgedragen verlies jaarlijks blijft aangroeien. Een verdere daling verontrust ons … gezien we nu ongeveer het gemiddelde van het land bereikt hebben.  

Wij herhalen dan ook onze bekommernis en ons  pleidooi  vanuit  N-VA  voor een zuinig(er) en efficiënt beleid, ook in het OCMW.    Het is opvallend  vast te stellen dat het vooral de laatste jaren zijn  -- onder het bewind van een socialistische voorzitter --  dat het budget niet meer onder controle werd gehouden.   Als N-VA zullen wij als  'waakhond'  nodig  zijn om het budget onder controle te houden, zonder de echte behoeftigen van onze Brugse maatschappij te benadelen.

 

 Bij de opmaak van het budget 2014 hopen wij een kentering te zien ...  want deze trend  legt jaarlijks een zeer zware hypotheek op de stadsfinanciën en de Brugse belastingsbetaler,  en is  dan ook voor een stad als Brugge op termijn onhoudbaar.

 

 

Geert Van Tieghem

N-VA gemeenteraadslid

 

Tuinstraat 10

8310 Assebroek

0474/96.97.34

geert.vantieghem [at] n-va.be

 MARTINE BRUGGEMAN: BETAALBARE RUIMTES VOOR KUNSTENAARS

Probleem

In Brugge zijn heel veel kunstenaars op zoek naar een geschikte en betaalbare ruimte om er creatief aan de slag te kunnen. Heel wat mensen wonen te klein en hebben niet de mogelijkheid in hun woonruimte hun artistieke activiteit uit te oefenen. Niet enkel beeldhouwers en schilders, maar ook bv ontwerpers van kleding die in een opstartfase verkeren en zich niet kunnen permitteren dure ruimtes te huren, zitten met zo’n probleem. Er is zelfs vraag van schrijvers en dichters die stille ruimtes willen betrekken. Er is evenzeer behoefte aan repeteerruimtes voor theater, voor muziekgroepen, voor dans… Dat alles blijkt ook uit een enquête die de Dienst Cultuur in het begin van dit jaar bij locale kunstenaars heeft afgenomen.

Huidige situatie

In Brugge zijn er heel wat leegstaande gebouwen die nog geen definitieve bestemming hebben en die deze nood aan accommodatie en infrastructuur zouden kunnen opvullen. Ook voor eigenaars van gebouwen is het interessant hun pand te verhuren omdat ze op die manier leegstand ontwijken en een bescheiden inkomen genereren, en niet in het minst omdat de gebouwen zo niet verloederen.

Een sprekend voorbeeld van zo’n situatie is de site van het Kadaster. Twee verdiepingen van dit gebouw werden gehuurd door de vzw KunstGroepBrugge via Entrakt, en wellicht komt er binnenkort een 3de verdieping bij. Gelukkig voor de vzw zijn de bouwplannen voorlopig opgeschort, maar een langdurige toekomst voor de kunstenaars zit er niet in.

Zondag was er, in het kader van “Stille plekjes”, de mogelijkheid om die site te bezoeken en met de werking kennis te maken. Het was verrassend: de gedrevenheid van de organisatie, de verscheidenheid van de kunstdisciplines, het niveau van bepaalde kunstenaars. Individueel werken in hetzelfde gebouw, schept duidelijk banden en bevordert de creativiteit.

In zijn openingsspeech zei Wim Van Isacker, voorzitter van de VZW KunstGroepBrugge: “Het kan ons inziens niet de bedoeling zijn dat het cultureel aanbod van een stad zich alleen richt op voorstellingen en tentoonstellingen. Er moet net zo goed ruimte zijn voor creatie, ruimte om te experimenteren”.

Concrete vraag

Het is noodzakelijk dat een structureel en blijvende oplossing gevonden wordt voor dit probleem. Brugse creatievelingen vragen werkruimtes, gekoppeld aan expositieruimtes, locaties die ze kunnen huren aan  een haalbare prijs, maar in elk geval via een langduriger contract. Wat is de toekomst van het oude politiegebouw, bvb ? Er zijn nog meer sites, en er kan ook gedacht worden aan een samenwerking met derden, een vorm van co-housing, of aan samenwerking met andere kunstdisciplines in een waar Kunstencentrum.  Kunstenaars hoeven geen afgewerkte en ingerichte ruimtes, daar kunnen ze zelf voor instaan als ze er een redelijke termijn kunnen blijven.

Het moet mogelijk zijn aan die nood tegemoet te komen via de verhuur van een stedelijk gebouw, de aankoop van een gebouw, of via stedelijke subsidiëring. Ik hoop, in naam van NVA Brugge en van alle betrokken kunstenaars of creatieve Bruggelingen dat het niet bij intenties blijft maar dat er een concrete oplossing uitgedokterd wordt.

 

Martine Bruggeman,     Gemeenteraadslid N-VA

Gsm nummer: 0486/88 68 78

Martine.bruggeman [at] n-va.be

 

 

Interpellatie  Patrick Daels GR 17/09/2013   -  Het Huis van de Ondernemer

 

Op het event van B2BnB op woensdag 5 september laatstleden hoorde  ik  schepen Defauw verklaren, dat hij binnen deze legislatuur  het “huis van de ondernemer” effectief wil realiseren.  Het huis van de ondernemer, een idee dat in de loop van het verkiezingsjaar 2012  voorgesteld werd door “Het Ei van Brugge”.   N-VA Brugge is dit idee zeer genegen en onze fractie neemt met genoegen akte van het engagement dat Schepen Defauw neemt om ervoor te zorgen dat dit binnen deze legislatuur gerealiseerd zal worden. 

 

De N-VA fractie heeft hierover  2 vragen  :

1) Wat bedoelt u precies met “Het huis van de ondernemer”  :  bedoelt u een echt “ondernemerscentrum” ;  een locatie - al dan niet in de Brugse binnenstad gelegen - voor startende ondernemers  of doelt u op een uitgebreid KMO-loket (zoals beschreven in het beleidsplan onder  punt  176) ?

2) Voor N-VA Brugge lijkt het in elk geval nuttig en belangrijk dat bij uitbreiding van de doelgroep “startende ondernemers” de schepen van lokale economie Decleer en burgemeester Landuyt  de wil en de ambitie hebben om rechtstreeks aanspreekbaar te zijn voor grotere ondernemingen die zich in Brugge willen komen vestigen.  Gebeurt dit reeds in de praktijk ?

 

 

Patrick Daels

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

Gsm nr.: 0477 69 35 04

Patrick.daels [at] n-va.be

 

 

 

Patrick Daels Interpellatie GR 17/09/2013   -  Sneller toekennen van (bouw)vergunningen

 

Op het event van B2BnB op woensdag 5 september laatstleden gaf  schepen Defauw als voorbeeld van “een kort op de bal spelende lokale overheid”  het geval van de kinderopvang  St-Pieters die onlangs plots en onvoorzien moest sluiten wegens een defecte en onherstelbare verwarmingsinstallatie.  Op de vervangingslocatie, De Blauwe Lelie, moesten echter nog heel snel wat verbouwingswerken uitgevoerd worden.  “Deze werken zijn al bezig, zelfs voor de bouwvergunning afgeleverd werd”, aldus letterlijk citaat van Schepen Defauw.

 

Wij hebben voor alle duidelijkheid enerzijds begrip omwille van het menselijke aspect van dit specifieke voorval.  En uiteraard hebben wij ook respect voor de oplossing die geboden werd aan die moeder met visuele beperkingen.  Ons is bovendien ook bekend dat  de bouwvergunning onmiddellijk weg ging ter goedkeuring maar dat dit sowieso 3 maanden duurt eer die terug is.

 

Anderzijds heeft de N-VA fractie hierbij toch enkele vragen :

 

1) Vreest u niet dat de Brugse burger en de Brugse ondernemer ook terechte bedenkingen kunnen hebben bij dergelijke werkwijze van de lokale overheid ?  Misschien moet dergelijke spoedprocedure dan ook in andere concrete gevallen kunnen ?

2) Schept dit een precedent ? 

3) Spoort dit incident  u als lokale overheid aan om het toekennen van diverse vergunningen in het algemeen vlotter te laten verlopen ?

 

 

 

Patrick Daels

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

Gsm nr . 0477 69 35 04

Patrick.daels [at] n-va.be

 

 

 

ERIC LAGROU: Zwembad Jan Guillini

 

Iedereen kent het zwembad dat in 1930 als het eerste overdekt zwembad werd geopend en vandaag ook een beschermd monument is. Alle Bruggelingen kennen dit fraaie zwembad en de meesten gingen er ook zwemmen of haalden er hun eerste zwembrevet. Het is een zwembad dat bekend staat als zeer sfeervol, velen zijn er aan verknocht.

Het is tevens het enige zwembad dat geopend is vanaf 7uur ‘s ochtends en 6 dagen op 7 geopend is. Al in de vroege ochtend komen er veel senioren zwemmen, sommigen doen dat om medische redenen en kunnen nergens anders  ongestoord en op hun ritme baantjes trekken. Andere komen nog even zwemmen vooraleer ze naar het werk gaan. En nu ook sinds september op vrijdagmiddag. Dit mag je wel uniek noemen. De meesten komen met de fiets of te voet en vormen geen overlast voor de buren.

Vanaf 9 uur en ’s avonds komen dan diverse groepen gebruik maken van het zwembad. Zoals honderden scholieren uit Brugse scholen want leren zwemmen is onmiskenbaar een opdracht van en voor het lager onderwijs. Er dreigt trouwens nu al een tekort om alle schoolgaande kinderen te leren zwemmen. Verder komen ook brandweermannen er oefenen (o.a. duikers), zijn er onze beloftevolle zwemmers en triatleten, de volwassen gehandicapten van St.Anna, de waterpolospelers en de synchroon zwemmers.

Enkele jaren geleden we er ook stevig geïnvesteerd in verfraaiingswerken aan het zwembad.

Daarom een aantal vragen die N-VA graag beantwoord zou willen zien.

1.     Is het inderdaad de bedoeling om het zwembad te verkopen?

2.    Is dit het standpunt van het hele college ?

3.    Welke gevolgen heeft dat voor het personeel ?

4.    Was of is er overleg hieromtrent geweest met alle betrokkenen ?

5.    Welke garanties zijn er dat het historische karakter perfect gevrijwaard wordt, mocht het zwembad aan een privé-exploitant worden verkocht ?

6.    Welke gevolgen zou dat hebben op het prijzenbeleid voor gebruikers ?

 

Eric Lagrou

Gemeenteraadslid N-VA Brugge

Gsm: 0478 51 05 45

Eric.lagrou [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is