Gemeenteraad 27/05/2014: Interpellaties

Op 27 mei 2014

Hieronder kan u de interpellaties vinden die de vernoemde N-VA gemeenteraadsleden zullen brengen op de Brugse gemeenteraad van dinsdag 27 mei 2014.

 

Interpellatie ingediend door Patrick Daels :

 

Stel busstroken open voor motor- en scooterrijders.

 

In Het Brugsch Handelsblad van 16 mei op pagina 41 zegt burgemeester Landuyt zelfs niet te ‘overwegen’ om busstroken te schrappen.  Met onze N-VA fractie willen wij die busstroken niet ‘schrappen’ maar wel voorstellen om ze minstens open te stellen voor motor- en scooterrijders. Hiermee sluiten wij ons aan bij Touring, die vraagt dat de wegbeheerder meer busbanen openstelt voor taxi’s, autocars en waar mogelijk voor motorrijders.  “Een goed argument daarvoor is dat het stimuleren van vervoer per motorfiets kan bijdragen tot het verminderen van de verkeersproblemen” , aldus Touring.

 

Op de Baron Ruzettelaan staat het verkeer dagelijks stil tijdens de spits.  Wij pleiten er daarom voor om van de busstroken op de Baron Ruzettelaan opnieuw volwaardige rijstroken te maken en op die manier het fileleed te beperken. Helaas wordt niet ingegaan op dit voorstel en dus willen wij in 1ste instantie een andere maatregel om de verkeersdoorstroming te verbeteren, voorstellen. Steeds meer mensen pendelen met de motor of de scooter  en laten hun auto aan de kant staan waardoor ze hun steentje bijdragen aan een betere doorstroming. Waarom komt de wegbeheerder deze mensen niet tegemoet door hen toegang te verlenen tot de busstroken vragen wij ons af.

 

Deze maatregel is in het geval van de Baron Ruzettelaan snel in te voeren en hoeft bijna niets te kosten.  Het plaatsen van een onderbord bij de borden F17 en F18 die de busstrook aankondigen is voldoende om motoren en scooters toe te laten van de busstrook gebruik te maken.”

 

Uiteraard benadrukken we hierbij voor alle duidelijkheid dat de geldende snelheidsbeperking (in voorliggend geval 50 km/uur) strict moet blijven gerespecteerd worden.

Het openstellen van de busstrook op de Baron Ruzettelaan voor motor- en scooterrijders zal bovendien niet enkel voor een vlotter verkeer maar ook voor meer veiligheid voor de motor- en scooterrijders zorgen . Motorrijders zijn bijzonder kwetsbaar. Ook een ongeval aan lage snelheid kan meteen een ernstig letsel veroorzaken. Als we met deze maatregel ervoor kunnen zorgen dat motorrijders niet langer bumper aan spatbord staan aan te schuiven vermijden we ook potentiële ongevallen.

 

Daarom vragen wij vanuit onze N-VA fractie met aandrang om op korte termijn, nu de zomer eraan komt,  minstens de busstrook op de Baron Ruzettelaan open te stellen voor motor- en scooterrijders.

 

 Interpellatie ingediend door Eric Lagrou :

 

Politiehuis.

 

In de gemeenteraad van 22 oktober 2013 heb ik namens onze N-VA- fractie een interpellatie gedaan omtrent het Politiehuis. Meer bepaald stelde ik toen enkele vragen. Graag verneem ik nu hoe de toestand er momenteel is, 7 maanden na mijn tussenkomt. Dit in het belang van de vele politiemensen die er werken.

1.   Het brandpreventieplan.

In uw antwoord liet U toen weten dat de definitieve oplevering begin dit jaar zou gebeuren.  We zijn nu bijna eind mei, dus dat zal wel gebeurd zijn, veronderstellen wij. Klopt het dat het brandpreventieplan er intussen wel degelijk is, maar dat de brandweer toch nog vele opmerkingen heeft en dat dit daarom ook niet publiek gemaakt wordt ? Dus de vraag nu : hoe staat het nu met het brandpreventieplan ?

2.   Wat met het evacuatieplan en bijbehorende oefening?

U hebt toen gezegd dat er eerst een rondgang moest gebeuren  met de leden van de interne brandploeg en de brandweer. Dan zou een eerste evacuatie-oefening plaats vinden. Dus de vraag is : vond deze rondgang al plaats, wanneer en zo ja, heeft er al een evacuatie-oefening plaats gehad?

3.   De interne klimatologische omstandigheden waarin gewerkt moet worden.

In oktober stelde ik ook een vraag omtrent de zonneweringspanelen.

Volgens u was er geen voorbehoud van de brandweer, maar naar wij vernemen, zou dat toch niet het geval zijn en zouden er toch openingen moeten komen, om bij een eventuele brand sneller te kunnen ingrijpen van buitenaf. Is dat zo ? en indien ja, dan zou dat toch ook invloed hebben bij warm weer, want deze panelen dienen ook om de warmte zoveel mogelijk buiten te houden. Dat heeft dan meteen weer invloed op de omstandigheden waarin er gewerkt moet worden.

Toen wij vroegen of de arbeidsgeneesheer op werkbezoek was geweest en bepaalde tekorten  aankaartte,  dan antwoordde u dat er zich inzake verwarming, koeling en luchtvochtigheid   voorlopig geen structurele problemen voordeden. Doch hoe staat het er momenteel mee? Want we horen dat er toch problemen zouden zijn hieromtrent en meer bepaald met de luchtvochtigheid.

4. Zonnepanelen

Naar wat wij ook vernomen hebben, zouden de zonnepanelen op het politiehuis nooit zijn aangesloten en ook nooit gekeurd zijn omdat de aannemer failliet zou zijn gegaan.

Als dat zo zou zijn, dan heeft dat toch gevolgen voor onze stad inzake inkomsten. Om hoeveel el geld gaat het en is dat voorzien opde politiebegroting.  Hoe zal dit asap opgelost kunnen worden ?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is