Geert Van Tieghem: interpellaties Brugse gemeenteraad 25/11

Op 25 november 2013

Punt 64 gemeenteraad 25/11/2013 : Verrekening nr. 1 bijkomende werken op de Markt

Met belangstelling namen we kennis van dit agendapunt.  Over de inhoud ervan zullen we het niet hebben, want daar is er zeker consensus over.  Weliswaar stellen we – alweer  -- vast dat het stadsbestuur belangrijke werken financieel gaat onderschatten.    In dit dossier merken we een misrekening van meer dan 18.400 € (zonder btw) lastens de Bruggeling, zijnde meer dan 12 % van de vooropgestelde en geraamde werkzaamheden.   Een zorgwekkende gewoonte die hopelijk geen regel wordt …

We stellen ons bovendien ernstige vragen bij de goedkeuring van het financiële plaatje lastens de stad.    De werken werden reeds uitgevoerd in mei/juni en nu --- 5 maanden NA de werken -- komt dit punt ‘ter goedkeuring’ op de gemeenteraad …   Een vreemde situatie, niet …?

Het Algemeen Reglement Dagelijks Bestuur, vastgesteld door de gemeenteraad, bepaalt dat voorgenomen verbintenissen van meer dan 2.500 € (vanaf 2014 : 5000 €) steeds aan de visumverplichting onderworpen zijn.  Wij hoorden op het berek van vorige week  dat dit in deze niet gebeurd is !  In de gemeenteraadszitting van juni 2013 hebben wij al gewezen – na middernacht weliswaar --  op het feit dat > 60% van de financiële dossiers in Brugge zonder visum of zonder financieel beleidsadvies geschieden.   Een zeer groot aantal dus …   In het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC) ware het o.i. wenselijk om het beperkt budgethouderschap (diensthoofden) en het algemene financiële (goedkeurings)beleid te herbekijken en/of beter te controleren, gelet op het nastreven van een efficiënt en zuinig beleid.

Hopelijk kan de externe auditcommisie binnenkort soelaas brengen, tenminste als deze  … is opgericht ….  !

 We kijken uit naar de stappen die het stadsbestuur in deze zal ondernemen.

 

 

 

Punt 67 gemeenteraad 25/11/2013 : Toekenning privé-anciënniteit kabinetspersoneel

 

Wij hebben onze wenkbrauwen moeten fronsen bij het aanhoren van dit voorstel.  Het kabinetspersoneel kan relevante privé-anciënniteit valoriseren voor de duur van de tewerkstelling op het kabinet. Relevantie is vereist en wordt bepaald door het College.   Een positieve kijk van het college levert alzo een bijkomende, variabele kabinetstoelage op ….   Het doet ons terug denken aan het wansmakelijke verhaal van de exorbitante verhogingen begin dit jaar van de kabinetstoelagen van de kabinetschef van stad en OCMW (met respectievelijk 10.000 € en 5.000 €).

 

Dit verhaal kunnen we niet smaken en zit fout om diverse redenen :

 

 

 

  • Men creëert alzo een onmiskenbaar onderscheid tussen de gewone stadsambtenaar en het kabinetspersoneel (kabinetssecretaris, kabinetsmedewerker en kabinetschef)  Zo creëert men alleen maar wrevel en na-ijver bij ons stadspersoneel, dat ongelijk behandeld wordt.  Geen uitgangspunt voor een consistent en efficiënt personeelsbeleid.   Het stadsbestuur begeeft zich op glad ijs en dit kan een sneeuwbaleffect veroorzaken.  Trouwens, onze overheid predikt overal de loonnorm (0 %) in de private sector …    Dit gaat bovendien niet om een kleine inflatieaanpassing …. 
  • In dit verhaal ontbreken alle objectieve criteria.      De gewijzigde artikelen zijn allesbehalve transparant en roepen meer vragen op dan antwoorden.   Wat is trouwens “relevante privé-anciënniteit” … ?  Het is duidelijk dat het college in elk dossier ‘AD HOC’ kan beslissen, zonder zich echt te moeten rechtvaardigen …
  • Graag hadden wij ook de exacte budgettaire impact gekend van het ganse verhaal.  Welke meerkost per jaar betekent dit voor onze Brugse stadskas ?  Op het berek trouwens heeft collega Daels reeds de logische vraag naar de meerkost gesteld en als antwoord daarop werd laconiek geantwoord dat de berekening wel zou geschieden na de goedkeuring van deze wijziging van het reglement … Zit dus zeker niet gebudgetteerd … !   O.i. kan een beslissing nooit gerechtvaardigd worden zonder voorafgaandelijke kennisname van het kostenplaatje.

 

 

 

 

----------------------------

 

Punt 27 gemeenteraad 25/11/2013 : vrijstelling van visum van de financieel beheerder

We stellen hier dus een verdubbeling vast van het bedrag waarbij een vrijstelling van visumverplichting wordt verleend, in het kader van het aangaan van financiële verbintenissen door de stad.    Het gaat voortaan over verrichtingen van minder dan 5.000 € (i.p.v. 2.500 €)  op het exploitatie- en investeringsbudget. Op het berek werd gewag gemaakt van een aanpassing aan de inflatie ….   Het college past voortaan de procedure ‘spoedbestelbon’ toe.   Gebaseerd op de decretale rapportering m.b.t. het eerste kwartaal 2013  wordt slechts in 8 % van de dossiers een visum verleend …   Meer dan 60 % van de dossiers in Brugge hebben geen visum en geen financieel beleidsadvies.   “Voor deze dossiers kan niet worden nagegaan of er visum of financieel beleidsadvies diende aangevraagd te worden” … (dat lezen we in het rapport ‘decretale rapportering eerste kwartaal 2013’).   Dienst financiën doet maandelijks een aantal steekproeven die nagaan of er terecht geen visum werd aangevraagd.   De verdubbeling van het grensbedrag, die nu voorligt in de gemeenteraad,  zal dus ontegensprekelijk het aantal dossiers met visum nog verder doen afnemen …   

Een efficiënt en adequaat controlemechanisme inbouwen in de procedure lijkt ons derhalve essentieel.   5.000 € is een niet onaardige som,  en wij denken dat voortaan in het kader van een zuinig en gezond uitgavenbeleid en de komst van de Beleids- en Beheerscyclus, onze stad een kritisch (liefst open) oog in het zeil moet houden, als een goede huisvader.    Elke factuur van > 5.000 € kan eenvoudigweg pas betaald worden, als het visum verstrekt werd.   Dit lijkt ons dus zeer eenvoudig om in te bouwen en te controleren in de processen.  

Wij hadden dan ook graag geweten welke specifieke controlemechanismen de stad zal inbouwen n.a.v. de verdubbeling van het grensbedrag ?

De studie ‘procesoptimalisatie facturatieverwerking’, uitgevoerd door het adviesbureau Möbius, leert ons duidelijk dat er belangrijke procesverbeteringen mogelijk zijn in onze stad, in nauw overleg met alle betrokken stadsdiensten en beleidsverantwoordelijken.  Uitgangspunt moet wel steeds zijn om er steeds een werkbare en pragmatische invulling aan te geven …. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is