Geert Van Tieghem: interpellaties Brugse gemeenteraad 17 december 2013

Op 17 december 2013

Maaltijdcheques stad Brugge – overstappen naar elektronische drager

Geachte

Verheugd nemen wij vanuit N-VA kennis van dit voorstel.   Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 oktober jl. hebben wij het voorstel gelanceerd om werk te maken van het uitwerken van een uniforme regeling, wat de toekenning van maaltijdcheques betreft bij onze stad en het OCMW.   Wij stelden ons toen ernstige vragen bij de argumentaties vanuit de stad om dit niet te doen.     We zijn blij om nu vast te stellen dat ons kostenbesparend en efficiënt voorstel – amper 2 maanden later -- door de stad gevolgd wordt en ja, zelfs in een stroomversnelling terecht komt …    De kostprijs voor het aanmaken van de papieren cheques bedraagt actueel  433.400 € over een tijdspanne van 5 jaar.   Het elektronisch aanmaken ervan kost slechts ongeveer 32.500 € tijdens hetzelfde lustrum, alleen nog te verhogen met de eenmalige kosten voor aanmaak en levering van de kaarten …   M.a.w., de recurrente kosten voor onze stad worden in deze gedecimeerd !   Een besparing die kan tellen !  De voordelen van ‘veiligheid’ (verlies) en ‘arbeidsintensieve’ verdeling van deze maandelijkse cheques nog terzijde gelaten …     

Deze weg moet onze stad meer dan ooit berijden ….  samenwerking, efficiëntie en zuinigheid.   Dit bewijst ook – helaas – dat  -- meer dan ooit --  bestaande processen in vraag gesteld moeten worden.   Dit missen we nog te vaak  in dit bestuur.    Dit is of wordt nochtans de uitdaging voor Brugge, gelet op het stringent karakter van de Beleids- en Beheerscyclus, ook in Brugge.

We kijken reikhalzend uit naar de andere verbeteringsvoorstellen vanuit de stad.    Steeds bereid natuurlijk om constructief hieraan mee te werken.

 

--------------------------------------

 

Oprichten van een strategische cel  – agendapunt 31

In het verslag van de vergadering van  het basisoverlegcomité  voor het personeel van de stad Brugge van  26/11 jl, nemen wij  kennis van het feit dat onze stad een strategische cel gaat oprichten.    Het hoofd van de dienst economie, de zgn. coördinator economie, zal  deel uitmaken van deze op te richten strategische cel.   Op basis van onze vragen, gesteld in het berek, hebben we begrepen dat de oprichting van deze strategische cel voortvloeit uit een warme aanbeveling van de zgn. visitatiecommissie Stedenfonds Brugge,    De “visitatie van Brugge”, in opdracht van de Vlaamse regering,  vond inderdaad plaats op 30 mei 2011.    Gelet op het ontbreken van antwoorden op onze vragen in het berek,  graag een woordje duiding.   Nu,  we hebben er het rapport van 2011 eens bijgenomen :

“Het stadsbestuur moet de kans aangrijpen om zich de komende jaren verder te ontwikkelen op het vlak van strategische organisatie en oriëntatie”, lezen we letterlijk in het rapport.  En verder : “de  visitatiecommissie adviseert het stadsbestuur om ook meer aandacht te besteden aan de strategische onderbouw van de beleidsvoering. “  Men pleit dus onomwonden voor de snelle uitbouw van een cel strategische planning en –analyse.  Hierbij 3 vragen :

  • Welke specifieke rol ( gegevensverzameling, gegevensanalyse, coördinatie tussen diverse diensten, ….),  moet deze strategische cel volgens het beleid vervullen ?  Haalt men hiervoor inspiratie bij andere steden ?  Wat zal de relatie zijn met het MAT (managementteam) ?
  • Waarom schiet men pas 2,5 jaar (!) in gang met het oprichten van een dergelijke strategische cel, een absolute leemte in de stad ?   Wat houdt/hield ons tegen ?   Die strategische planning is trouwens net hetgeen we nu - > 1 jaar na de verkiezingen – in Brugge op beleidsmatig vlak ontberen …  We missen actueel de strategische daadkracht en een coherente langetermijnstrategie ….   Het is allemaal koffiedik kijken wat de pelikaan brengen zal …
  • Wie zal participeren in deze strategische cel ?  In het berek werd ons alvast medegedeeld dat de adjunct-stadssecretaris, die in jan. 2014 van start gaat , en de coördinator economie er deel van zullen uitmaken.  Zo zijn we al met twee … binnenkort bij de start van het nieuwe jaar  2014 …   maar …  wie zijn de andere leden ?  Wordt het OCMW hierbij betrokken?     Kan de timing wat ‘versneld’ worden ….     ?   Wanneer is deze strategische cel ‘operationeel’ ?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is