Beroepscommissie Openbaarheid van bestuur tikt Schepen Lambrecht op de vingers wegens schending decreet openbaarheid van bestuur. - N-VA vraagt externe audit over de werking van de vzw BruggePlus

Op 24 februari 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

1.       VZW Brugge-Plus

 

De VZW Brugge Plus is een gemeentelijke VZW, meer dan de helft van de middelen komt van de stad en de gemeenteraad is de algemene vergadering van de vereniging (art. 225,§3 gemeentedecreet).

Brugge Plus heeft tot doel om een organisatieplatform te zijn voor activiteiten en evenementen, de werking van de Brugse stedelijke cultuurcoördinator praktisch te omkaderen en de werking van de stedelijke erfgoedcel  te realiseren en te omkaderen. Brugge Plus zal zo bijvoorbeeld instaan voor  de organisatie van de Triënale.

Dat het een gemeentelijke vzw betreft ,wordt bevestigd door de beslissing van de  Beroepsinstantie- Afdeling openbaarheid van bestuur van 12 februari 2015 (hierna ‘de beslissing) waarbij wordt gesteld dat: “ aan de hand van de statuten van de vzw BruggePlus, heeft kunnen vaststellen  dat het hier ontegensprekelijk gaat over een gemeentelijke vzw, in de  zin van artikel 4, §1,5° van het openbaarheidsdecreet; dat daaruit immers blijkt dat de vertegenwoordigers van de stad Brugge in de Algemene Vergadering van de vzw steeds beschikken over een meerderheid aan stemmen; dat ook wat de samenstelling van de Raad van bestuur staat gestipuleerd dat de verhouding tussen de verschillende politieke fracties binnen de gemeenteraad van de stad Brugge dient weerspiegeld te worden, met dien verstande dat van iedere politieke fractie ten minste één lid wordt aangeduid; dat tevens is voorzien dat bij de ontbinding van de vzw BruggePlus, het hele vermogen wordt overgedragen aan de stad Brugge; dat er dan ook geen twijfel kan over bestaan dat de vzw BruggePlus moet worden beschouwd als ene bestuursinstantie van artikel 4§1,5° van het openbaarheidsdecreet  en dat zij vallen onder het toepassingsgebied van dit decreet”.

Opmerking:

tot 24 november 2014 was Renaat Landuyt voorzitter van de VZW en Franky Demon ondervoorzitter. Op de buitengewone algemene vergadering  van 24 november 2014 werden zijn vervangen door schepen Lambrecht (voorzitter) en schepen Decleer (ondervoorzitter).

 

 

 

2.        problematiek met gemeentelijke Vzw’s zoals BruggePlus

Deze zijn in essentie van tweeërlei aard:

-          In tegenstelling tot de gemeentelijke overheidsdiensten werken deze vzw’s met  contractuele personeelsleden waarbij zij ontsnappen aan de strikte regelgeving inzake aanwerving. In de periode Moenaert was er bij contractuele aanwervingen steeds een selectieprocedure (minder stringent dan bij ambtenaren). De kans om aan vriendjespolitiek te doen is dus wel groter;

-          Deze vzw’s ontsnappen ook aan de controle van de gemeenteraadsleden: het inzagerecht dat gemeenteraadsleden hebben in gemeentelijke documenten geldt volgens het decreet eigenaardig genoeg niet voor de documenten van dergelijke vzw’s. Als gemeenteraadslid ben je dus verplicht om beroep te doen op de VZW wetgeving omdat je  lid bent van de algemene vergadering van de vzw BruggePlus. Op de buitengewone algemene vergadering van 24 november 2014 werden door Ann Soete en Paul Desender vragen gesteld naar de concrete invulling van de begrotingsbedragen. Dit werd op de vergadering geweigerd.

Opmerking:

door schepen Lambrecht werd in haar weigeringsbeslissing van 13 januari 2015  gesteld dat we als lid van de algemene vergadering info kunnen krijgen….iets wat ze steeds geweigerd hadden. De Beroepscommissie stelt duidelijk dat het feit dat je gemeenteraadslid  en lid van de algemene vergadering bent, niet betekent dat je geen beroep meer zou mogen doen op het Openbaarheidsdecreet.

3.       Het verhaal op zich

Sinds geruime tijd is er onvrede over het personeelsbeleid binnen de vzw BruggePlus. Om die redenen werd door Ann Soete en Paul Desender op de algemene vergadering vragen gesteld omtrent de concrete invulling van de begrotingscijfers. Zij wilden bijvoorbeeld weten, inzonderheid met betrekking tot de Triënale welke overeenkomsten met zelfstandigen werden gesloten. Op de algemene vergadering van 24 november 2014 weigerde de voorzitter- burgemeester om deze info te geven.

Hierop werd door dezelfde gemeenteraadsleden een schriftelijke vraag gesteld op 25.11.2014  met als concrete vraag:

Als lid van de Raad van Bestuur en van de Algemene vergadering vragen wij bepaald inzage in:

-      De personeelsdossiers met betrekking tot aanwerving van nieuwe personeelsleden gedurende de laatste twaalf maanden: oproep tot de kandidaten, eventuele selectieprocedure, documenten van het bevoegde orgaan met betrekking tot de selectie en aanwijzing van de geselecteerde persoon alsmede de arbeidsovereenkomst. Wij dienen geen inzage te krijgen in aanwervingen van onderhoudspersoneel of aanwervingen voor een periode van minder dan drie maanden;

 

-      Dienstverleningsovereenkomsten met zelfstandige dienstverleners aangegaan gedurende de laatste twaalf maanden: de oproep tot kandidaten, documenten en verslagen  van het bevoegde  orgaan, in het algemeen de toepassing van het gelijkheidsbeginsel (overheidsopdrachten), beslissingen van het bevoegde orgaan tot het aangaan van de overeenkomst, de overeenkomst zelf en een overzicht van de gedane betalingen in uitvoering van de overeenkomst. Wij dienen niet in het bezit gesteld te worden van overeenkomsten m.b.t. aankoop en huur van catering voor allerhande activiteiten en onderhoudscontracten gebouw en techniek.”.

 

Door de Voorzitter, schepen Lambrecht werd per mail een uitgebreid antwoord verstuurd maar zonder een antwoord op de concreet gestelde vragen , ditmaal enkel voor de overeenkomst met de bvba S.I.

Het is dus duidelijk dat zij niet wensen dat er duidelijkheid komt of dat gemeenteraadsleden geïnformeerd worden over de werking van de VZW, inzonderheid met betrekking tot de wijze waarop dienstverleningsovereenkomsten met zelfstanden worden afgesloten en waarop personeelsleden worden aangeworven.

Als gevolg van deze weigering stuurde Paul Desender een nieuwe aangetekende brief  dd. 31 december 2014  aan de Voorzitter, zich ditmaal beroepend op het decreet openbaarheid van bestuur met de volgende concrete vraag:

Bij deze verzoek ik U bij toepassing van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid de artikelen 4,5° en 7 en de omzendbrief 2006/26 betreffende openbaarheid van bestuur om inzage te krijgen in en om tevens afschrift te krijgen  van  de dienstverleningsovereenkomst die werd aangegaan door de v.z.w. BruggePlus met de bvba SI, met maatschappelijke zetel  te 8000 Brugge.

Meer bepaald wens ik inzage in en afschift van de oproep tot kandidaten, documenten en verslagen  van de bevoegde  organen, beslissingen van het bevoegde organen tot het aangaan van deze overeenkomst, de overeenkomst zelf en een overzicht van de gedane betalingen in uitvoering van de overeenkomst.”

Zoals verwacht weigerde de Voorzitster enige informatie te geven en antwoordde zij bij aangetekend schrijven dd 13 januari 2015 als volgt:

Omtrent de samenwerking met bvba S.I. bestaan er lopende facturen. In de toepassing van het decreet waarop U zich beroept moeten wij gezien de persoonlijke aard van de informatie enerzijds vragen naar het belang als burger en anderzijds toelating vragen aan de betrokken persoon.”.

Zeer laconiek voegde zij eraan toe dat er een betere weg is om de info te leveren. Zoals reeds gesteld kunnen  wij u als  gemeenteraadslid – lid van de algemene vergadering de nodige info geven.  Hierbij vaststellende dat dit steeds geweigerd werd.

Door Paul Desender werd vervolgens een klacht neergelegd bij de Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur. Deze beroepsinstantie volgde de indiener van het beroep gedeeltelijk en verplicht de Voorzitter van de VZW om de facturen van de bvba S.I. aan Paul Desender kenbaar te maken.

De beslissing is om andere redenen ook zeer interessant

 

 

 

4.       De beslissing Beroepscommissie Openbaarheid van bestuur

 

Alhoewel het beroep slechts gedeeltelijk wordt ingewilligd  en enkel de facturen moeten getoond worden is de analyse zeer onthutsend:

  1. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon: in haar beslissing volgt de Beroepscommissie Paul Desender waarin deze stelde dat er geen schending is van de persoonlijke levenssfeer indien de  facturen publiek worden gemaakt (bladzijde 4, zesde alinea). De argumentatie van Voorzitster Annick Lambrecht om geen info te geven wordt niet gevolgd door de Beroepscommissie;
  2. Wat belangrijker is , is de overweging onderaan de bladzijden 2 en 3: “ Overwegende dat de vzw BruggePlus aan de beroepsinstantie heeft laten verstaan dat er nauwelijks documenten bestaan met betrekking tot dit dossier; dat het hier geen gegunde overheidsopdracht betreft en er geen afgesloten overeenkomst bestaat, noch oproepen tot kandidaten of beslissingen…dat de bvba S.I. werd gekozen omwille van haar juridische ervaring en haar verleden in de Brusselse pers en kunstwereld; dat er hieromtrent geen documenten bestaan, met uitzondering van de facturen die worden opgemaakt door de betrokken firma” en verder “ Overwegende dat uit  het onderzoek van de  beroepsinstantie is gebleken dat  de vzw BruggePlus niet beschikt over de volgende opgevraagde documenten: een afgesloten dienstovereenkomst met de bvba S.I., de oproep tot de kandidaten, verslagen en beslissingen van bevoegde organen in verband met dit dossier; dat de opgevraagde documenten niet in het bezit zijn van de vzw BruggePlus en niet kunnen beschouwd worden als bestuursdocumenten in de zin van artikel 3 van het openbaarheidsdecreet; dat er  bijgevolg geen afschrift kan worden verleend”.

Deze vaststelling is hallucinant:

  • Er is een dienstverleningsovereenkomst gesloten met een zelfstandig bedrijf - bvba (free-lance is dan de benaming) voor een periode van ongeveer 20 maanden en voor een totaalbedrag van ongeveer 170.000 a 180.000 EUR, excl.Btw zonder dat er toepassing werd gemaakt van de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Minstens moeten er steeds drie offertes worden opgevraagd en voor dergelijk bedrag geldt er een onderhandelingsprocedure; niets hiervan! Dat het om een free Lance handelt is totaal  irrelevant;
  • Men heeft bij de aanstelling  geen rekening gehouden met verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur en andere beginselen van behoorlijk bestuur. Bijgevolg schendt deze beslissing hier duidelijk artikel 228 van het Gemeentedecreet. Dit artikel stelt dat: “De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen zijn onderworpen aan de verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor een gemeente”. BruggePlus is een gemeentelijk verzelfstandigd agentschap. Dit betekent dat voorafgaand  bij het aangaan van  deze overeenkomst er door de Raad van bestuur van BruggePlus een overweging diende gemaakt waarom met die bvba wordt gecontacteerd en het bewijs hiervan moet  uit schriftelijke documenten bestaan, bijvoorbeeld de verslagen van de Raad van Bestuur.  Niet dus, uit de antwoorden die de Beroepscommissie kreeg blijkt duidelijk dat ze dit niet hebben gedaan. Men heeft dus nooit andere potentiële kandidaten de kans gegeven;
  • Er wordt voor dergelijk bedrag geen geschreven overeenkomst gemaakt. Dit is onbehoorlijk bestuur. Voor dergelijke praktijken mocht de CEO van de voetbalbond opstappen en ligt de voorzitter zwaar onder vuur. Leden van de raad van bestuur van de KBVBB vonden het factureren zonder contract amateurisme!
  • De bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de vzw BruggePlus werd duidelijk miskend. Het is volstrekt onduidelijk wie de uiteindelijke beslissing voor deze samenwerking nam, vermoedelijk de voorzitter. In dit geval is het zuivere bevoegdheidsoverschrijding.
  • Er is geen enkele afweging gemaakt waarom men met deze bvba in zee is gegaan. Nu hebben ze meegedeeld dat dit is “omwille van de juridische kennis en haar verleden met de Brusselse pers en kunstwereld”. Voor een PR functie moet men nu ook al een jurist zijn… en haar contacten in de Brusselse pers en culturele sector dateren van minstens 10 jaar geleden (google haar maar eens – ze is een advocate die tot enige tijd geleden werkte voor het kantoor Staelens, Vandenberghe en Frombaut). Er zijn op de markt en in de culturele sector tientallen andere gegadigden die een veel groter CV kunnen voorleggen.

 

  1. De Conclusie is dan ook dat er een loopje werd genomen met regels van behoorlijk bestuur en men zich ernstige vragen moet stellen over de wettelijkheid van dit optreden.

 

5         Epiloog

 

Door Paul Desender werd een analoge actie ondernomen naar de wijze waarop personeelsleden bij deze VWZ worden aangesteld. Ook hier weigerde de Voorzitter elke informatie. Ook hiervoor werd er door Paul  Desender recentelijk een beroep ingesteld bij de beroepscommissie inzake openbaarheid van bestuur.

 

6         De N-VA  zal aan de Raad van Bestuur van de VZW BruggePlus vragen om een externe audit te organiseren over de werking van de vzw inzonderheid bij het aangaan van overeenkomsten met derde zelfstandige dienstverleners;

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is