BEROEPSCOMMISSIE OPENBAARHEID VAN BESTUUR TIKT VOORZITTER VAN DE VZW BRUGGEPLUS , SCHEPEN MEVR. ANNICK LAMBRECHT OPNIEUW OP HAAR VINGERS

Op 15 maart 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën, Cultuur en toerisme

Schepen Lambrecht,werd  als voorzitster van de gemeentelijke vzw BruggePlus  op 12 februari 2015 door de Beroepscommissie Openbaarheid bestuur verplicht om informatie te bezorgen aan Gemeenteraadslid Paul Desender in verband met een mondelinge dienstverleningsovereenkomst die door de vzw BruggePlus werd aangegaan met een bvba. Uit de beslissing van de beroepscommissie bleek onomstotelijk dat bij het aangaan van deze overeenkomst diverse wettelijke bepalingen werden overtreden, niet in het minst de verplichting tot toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten en de gelijke behandeling tussen potentiële kandidaten.

Tot op heden heeft schepen Lambrecht nog geen uitvoering gegeven aan de beslissing van de Beroepscommissie. Het is duidelijk dat zij liever heeft dat een aantal zaken zolang als mogelijk uit de openbaarheid blijven.

------------------------

Vrijdag laatstleden, op 12 maart 2015 besliste dezelfde Beroepscommissie opnieuw dat schepen Lambrecht in de fout is gegaan toen zij weigerde informatie te verstrekken aan Gemeenteraadslid Paul Desender over de aanwerving van personeelsleden bij de vzw BruggePlus .

Op 31 december 2014 had Paul Desender, die tevens lid is van de algemene vergadering van de vzw BruggePlus aan schepen Annick Lambrecht informatie gevraagd over de wijze waarop personeelsleden bij de vzw in dienst werden genomen. Hij had eraan toe gevoegd dat hij niet geïnteresseerd was in de identiteit van de personen maar wel in de aanwervingsprocedure. Schepen Annick Lambrecht weigerde hier opnieuw verwijzende naar de privacy van de betrokken personeelsleden.

Ook nu wordt schepen Lambrecht door de Beroepscommissie teruggefloten en verplicht de Beroepscommissie haar om alle bestaande documenten en informatie aan N-VA gemeenteraadslid Paul Desender te bezorgen en dit op de wijze zoals door laatstgenoemde in zijn beroepsschrift van 5 februari 2015 werd gevraagd.

Alhoewel Paul Desender nog geen documenten kreeg, schepen Lambrecht zal hoogstwaarschijnlijk al het mogelijke doen om zo lang als mogelijk te wachten met het verstrekken van de gegevens, blijkt uit de tekst van de beslissing van de Beroepscommissie dat er vijf personeelsleden in dienst werden genomen, maar dat er slechts voor drie aanwervingen overgegaan werd tot een vacaturemelding, bijvoorbeeld in dag of weekbladen of op de website van de vzw, facebook, Cultuurnet en of de alumnidiensten van hogescholen.

Twee aanwervingen gebeurden zonder enige vorm van oproep tot de kandidaten, selectie  of mededinging zoals nochtans duidelijk door het artikel 228 van het gemeentedecreet wordt  voorgeschreven (De gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen zijn onderworpen aan de verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur voor een gemeente.).

Externe aanwervingen bij de vzw BruggePlus kunnen niet zonder dat er een publieke oproep is tot mogelijke kandidaten. Zo moet bij de keuze en selectie van de kandidaat die uiteindelijk wordt aangeworven er een duidelijke motivering zijn waarom men voor die kandidaat koos. Zo is het bijvoorbeeld duidelijk dat er voor de aanwerving van de projectmedewerker Triënale, coördinator techniek er geen enkele oproep tot de kandidaten is gebeurd en het dagelijks bureau of de Raad van Bestuur nooit meebeslist hebben over deze aanwerving. Wie hier beslist heeft is allerminst duidelijk en het zal ook niet uit de documenten blijken die moeten worden voorgelegd. Hoogstwaarschijnlijk besliste de toenmalige voorzitter, burgemeester Renaat Landuyt op zijn eentje en met miskenning van het principe van behoorlijk bestuur.

Hier overtreedt de voorzitter van de vzw eens te meer de wettelijke bepalingen. Eens te meer krijgt men het idee dat “ons kent ons” de enige kwaliteit is waarover men moet beschikken om aangeworven te worden in Brugge.

In naam van de Brugse N-VA vraagt fractieleidster Ann Soete transparantie in de werking van alle gemeentelijke v.z.w.’s, inzonderheid bij de vzw BruggePlus.

De Brugse N-VA  vindt het niet meer dan normaal dat bij vacatures alle geschikte en geïnteresseerde kandidaten een eerlijke kans krijgen. Dit kan alleen de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen.

 

 

Paul DESENDER
15 maart 2015

 

Bijlage: Beslissing Beroepscommissie Openbaarheid van Bestuur, 12 maart 2015

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is