N-VA Brugge vraagt gelijke behandeling van de Brugse jongeren/studenten die niet in Brugge op kot zitten en dit naar aanleiding van het ontwerp van kamerreglement dat volgende week op de gemeenteraad komt.

Op 19 november 2014

Volgende week wordt het ontwerp van nieuw kamerreglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Hierbij wordt door het College van burgemeester en schepen voorgesteld om afgestudeerde studenten die in Brugge op kot zaten nog gedurende een periode van drie jaar toe te laten om op kot te blijven zonder dat ze in Brugge gedomicilieerd  zijn. Hierdoor kunnen zij blijven een kot, kamer of studio huren aan veel goedkopere tarieven in vergelijking met de huur van een gewone studio of appartement.

Paul Desender, gemeenteraadslid is tevreden met deze maatregel die genomen wordt om afgestudeerden te motiveren om in Brugge te blijven ‘hangen’ na hun studententijd. Hiermee wordt immers een belangrijk argument gegeven aan deze jongeren om hier te blijven en wordt de brain drain die we in deze stad en provincie kennen hopelijk enigszins gecounterd.

Paul Desender wijst er evenwel op dat een even groot probleem voor de brain-drain uit onze stad erin bestaat dat de eigen Brugse jongeren die buiten Brugge studeerden na hun studies in de stad waar ze studeerden blijven hangen. Dit is misschien nog een veel groter nadeel want we verliezen zo de eigen jongeren die hier van kindsbeen af woonden.  We moeten er dus ook voor zorgen dat Brugse jongeren die buiten Brugge studeerden en op kot zaten in Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen, Kortrijk en andere Vlaamse steden  of om bijvoorbeeld financiële redenen niet op kot gingen, eens ze afgestudeerd zijn gestimuleerd worden om opnieuw naar Brugge komen en hier blijven. 

 

Om deze redenen zal de Brugse N-VA volgende maandag op de gemeenteraad een amendement neerleggen  om het voordeel dat thans toegekend zal worden  aan afgestudeerden die in Brugge een kot hadden  ook uit te breiden naar in Brugge gedomicilieerde studenten die buiten Brugge studeerden of die niet op kot geweest zijn.

 

De beweegreden is dezelfde en is evenzeer te verantwoorden. Het zijn daarenboven jongeren wier ouders hier gedomicilieerd zijn en ook belastingen betalen.

 

 

 

 

Indien door het spelletje dat de meerderheid zo graag speelt dit voorliggend amendement niet wordt goedgekeurd worden de eigen Brugse jongeren gediscrimineerd tegenover jongeren die hier enkel een kot huren en hier niet gedomicilieerd zijn.

 

 Eens afgestudeerd moeten de jongeren gedomicilieerd in Brugge en die buiten Brugge studeerden zich immers wenden tot een duurdere  huurmarkt, terwijl jongeren die hier niet gedomicilieerd waren en hier enkel gestudeerd hebben of een studentenkamer gehuurd hebben het voordeel krijgen van toegang tot een goedkopere huurmarkt. Het is dus belangrijk  dat we de eigen Brugse jongeren dezelfde voordelen geven als deze die hier louter een kamer gehuurd  hebben.

 

Dit zal een extra stimulans zijn om ze terug naar Brugge te krijgen en een extra voordeel om de brain-drain tegen te gaan.  

 

Fractieleidster van de Brugse N-VA in de gemeenteraad, Ann Soete  wijst erop dat dit amendement een voorbeeld is van de constructieve houding die de N-VA aanneemt en vanuit de oppositie wil meewerken aan een positief beleid in het belang van alle Bruggelingen.

Ann Soete  verwijst in dit verband naar een recente oproep van de voorzitter van Jong CD&V, Niels Vermeulen in de Brugse stadsomroep aan de Brugse meerderheid en inzonderheid aan de Brugse burgemeester om in de geest van de samenwerkingsfilosofie die ere- burgemeester Patrick Moenaert hanteerde, te komen tot een constructief overleg en samenwerking met de Brugse oppositie. Eerder dan door de   huidige meerderheid gehanteerde confrontatie waarbij elk voorstel vanuit de oppositie van meet af aan wordt verworpen, gewoon omdat het vanuit de oppositie komt.

Ann Soete en Paul Desender zijn er dan ook van overtuigd dat dit voorstel zal gesteund worden door de voltallige Gemeenteraad.

Bijlage: amendement

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is