De “naakte” waarheid m.b.t. de Brugse stadsrekening …

Op 11 maart 2015, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

In de gemeenteraadszitting van 3 maart jl. trok schepen Laloo plots fel van leer en noemde mij een leugenaar n.a.v. mijn vraagstelling m.b.t. de verkoop van stadspatrimonium en mijn korte artikel in het N-VA-Huis-Aan-Huis blad dat een negatieve evolutie schetst van de Brugse stadsfinanciën.   Zijn uitval catalogeren wij onder de noemer onfatsoenlijk, laster en eerroof, kortom een schepen onwaardig;  we betreuren deze ten zeerste.

Toevallig viel net het Brugs CD&V-huisblad, editie maart 2015,  in onze brievenbus.  Op de eerste blz. lezen we dat “Boudewijn opnieuw voor de zoveelste keer op rij kerngezonde stadsfinanciën kon presenteren” ….  Vreemd, want wat distilleren we – in een notendop (objectief en in mensentaal)--  uit de financiële documenten van de stad :

  • ·         In 2014 daalt het financieel resultaat van onze stad (saldo van alle inkomsten en uitgaven over alle jaren heen, inclusief investeringen en leningen) met meer dan 1/3 !  (van 108 miljoen € naar 69 miljoen €)
  • ·         Als we het financieel resultaat van onze stad verminderen met de gelden in onze reservefondsen, dan bekomen we de vrij te besteden geldmiddelen. (= resultaat op kasbasis). Deze vrij te besteden geldmiddelen bedroegen amper 1 jaar geleden nog 25 miljoen €,  in 2015 zijn deze pijlsnel gedaald naar amper 1,2 miljoen € !     Dit getal moet wettelijk gezien ieder jaar gelijk zijn of groter dan 0 !   Om dat getal boven NUL te houden, heeft het bestuur alvast de leningen vervroegd in 2015 moeten optrekken met 8 miljoen € !    (19 miljoen € moet er geleend worden i.p.v. 11 miljoen €)  Zonder deze operatie was er al een groot probleem.
  • ·         De inkomsten van onze stad, verminderd met de uitgaven en met de leningslasten, (= autofinancieringsmarge)--  1 jaar geleden begroot op 5 miljoen € in plus --,  staan nu – wat 2014 betreft -- op 1,9 miljoen € negatief.   . Dit getal is dus een parameter die aangeeft of een stad vanuit de exploitatie zijn leningen kan aflossen. Deze moet op het einde van de legislatuur immers positief zijn, wat dus in 2014 niet het geval is.
  • ·         De openstaande stadsschuld stijgt tijdens deze legislatuur fors met 35 miljoen €, om in 2019 te eindigen op 134 miljoen €.

Op de gemeenteraad van 3 maart jl. stond de verkoop van een aantal gebouwen en gronden t.b.v. 2 miljoen € geagendeerd.    In 2014 staat de verkoop van 6 miljoen € aan gebouwen en gronden gepland, tijdens de volledige legislatuur zelfs 28 miljoen €.  ( Zie Meerjarenplan 2014 – 2019  blz. 110)  Voor de goede verstaander : deze verkoop verhoogt direct de vrij te besteden geldmiddelen.  M.a.w. zonder deze verkoop in 2015 zakken onze vrij te besteden geldmiddelen zwaar onder nul, wat dus bij wet VERBODEN is !   Dat geldt trouwens ook voor het jaar 2016, waar men rekent op 8 miljoen € aan inkomsten uit de verkoop van (waardevol) stadspatrimonium.  Op de gemeenteraadszitting van 3 maart jl. wenste schepen Laloo niet te antwoorden waarom ‘zoveel’ stadspatrimonium in de uitverkoop staat/zal staan, ondanks onze herhaaldelijke vraagstelling.  Hij vond het meer opportuun om mij een ‘leugenaar’ te noemen …   In de Krant Van West-Vlaanderen lezen we nu plots wel het antwoord op onze vraag : “De verkoop is niet om geld in de lade te brengen.   We willen af van leegstaande panden. “   …     Onder welke noemer men het antwoord van de schepen wenst te catalogeren, laten we aan de wijsheid van de aandachtige en wakkere Bruggeling over …  

N-VA Brugge is bijzonder bekommerd/verontrust over deze negatieve evolutie en heeft dat reeds meermaals laten blijken.  (zie onze diverse inhoudelijke tussenkomsten :   http://brugge.n-va.be/)   Voor N-VA heeft “kerngezond” alvast een andere betekenis … ! Jawel,   men draait de Bruggeling hier duidelijk een rad voor de ogen …     Transparantie en correcte informatieverschaffing … daar heeft de Bruggeling recht op.   

Eerlijkheid duurt nu eenmaal het langst !  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is